Epidemiologická studie srovnávající systémovou enzymoterapii a nesteroidní antirevmatika u pacientů s revmatickými chorobami

Wittenborg P.*, Bock R.**, Hanisch J.**, Saller R.***,  Schneider B.****

Rheumazentrum Ruhrgebiet*, Herne, Německo; IFAG AG Basilej, Institut pro medicínu a statistiku **, Basilej, Švýcarsko; Oddělení interní medicíny ***, univerzitní nemocnice Zürich, Švýcarsko; Institut pro biometrii****, Lékařská fakulta Hannover, Německo

Arzneimittel-Forschung/Drug Research 2000, Vol. 50 (II), No. 8, pp. 728-738.

PZ 20 (3-14-3)-(3-14-2)

 


 

Za účelem stanovení bezpečnosti a účinnosti perorálního enzymového přípravku (Phlogenzym, obsahující trypsin, bromelain a rutin) v léčbě revmatických onemocnění byla provedna retrolektivní kohortní studie s paralelními skupinami jako epidemiologická studie, ve které byla kombinace enzymů srovnávána s nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID). Údaje o 3326 pacientech, léčených pro revmatické choroby mezi lednem 1993 a koncem března 1995 byly zaznamenány 380 lékaři. Věk pacienta, pohlaví, indikace k léčbě (diagnostická skupina), anamnestické údaje (zvláště předchozí léčba), obtíže na počátku a na konci léčby, trvání léčby, předepsané léky (Phlogenzym, NSAID), dodatečná léčba a nežádoucí účinky byly zaznamenány v protokolech pacientů (CRFs). Kvalita dokumentace byla sledována a dodatečně prověřena interními i externími auditory. 2139 pacientů bylo léčeno buď pouze Phlogenzymem, nebo NSAID, a mohlo být klasifikováno jednoznačně v jedné z následujících diagnostických skupin: nemoci kloubů, nemoci páteře, revmatická onemocnění měkkých tkání. Jako klinicky významné kritérium byla stanovena nepřítomnost revmatických potíží na konci léčby. Pro hodnocení bezpečnosti byly dokumentovány u všech pacientů vedlejší účinky. Dvě třetiny pacientů užívajících Phlogenzym dostávaly doporučené denní dávky 6 tablet, po dobu 23 až 35 dní. Odpovídající hodnoty u NSAID pacientů byly 16 až 25 dní a pacienti byli léčeni doporučenými symptomaticky účinnými dávkami NSAID. Design kohortních studií počítá s nerandomizovanou alokací léčebných míst. Proto mohou být výsledné rozdíly obou skupin potenciálně zatíženy dalšími vlivy. Jednou z metod, kterou se toto možné zatížení eliminuje, je logistická regrese. Výslednou proměnnou hodnotící účinnost je pravděpodobnost nepřítomnosti symptomů onemocnění na konci léčby. Analýza prokázala, že šance na vymizení symptomů onemocnění na konci léčby byla v enzymové skupině o přibližně 50 % vyšší než ve skupině NSAID. Další použitý statistický postup podle tzv. alokačního skóre, tedy podle pravděpodobnosti nasazení léčby danou metodou, prokázal, že u pacientů léčených pro onemocnění kloubů a páteře bez předchozí antirevmatické léčby a s doprovodnou medikací včetně analgetik byla větší pravděpodobnost nasazení léčby NSAID. Naproti tomu pacienti s revmatismem měkkých tkání, předem léčení antirevmatiky, avšak bez doprovodné léčby a podávání analgetik, měli větší pravděpodobnost být léčeni enzymoterapií. Výsledky ukázaly, že srovnatelná účinnost a podstatně menší výskyt nežádoucích účinků u Phlogenzymu v porovnání s NSAID řadí systémovou enzymoterapii mezi vhodné léčebné alternativy v terapii revmatických onemocnění.

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE