Naše skúsenosti s Wobenzymom v liečbe chorých s reumatoidnou a psoriatickou artritídou

Szilasiová A.1, Macejová Ž.1, Jautová J.2, Pundová L.1, Číderová A.3

1 II. interná klinika FNsP, Košice 2 Dermatovenerologická klinika FNsP, Košice 3 Oddelenie klinickej immunológie FNsP, Košice

Prakt. Lékař 1998, Roč. 78, č. 7, str. 366-368

(4-09-1)

 


 

Souhrn

Cieľom našej nekontrolovanej štúdie bolo sledovanie znášanlivosti a bezpečnosti preparátu Wobenzym u chorých s reumatoidnou a psoriatickou artritídou, ktorí súčasne užívali inú protizápalovú liečbu a vyhodnotenie jeho postavenia pri kombinovanej liečbe RA a PsA. Wobenzym sme pridali v dávke od 9 do 15 enterosolventných draží na deň k zavedenej protizápalovej antireumatickej liečbe u 23 pacientov s RA a 4 chorých s PsA pre pretrvávanie klinickej a laboratórnej aktivity. Liečba trvala 16 týždňov a viac. Hodnotenie účinnosti Wobenzymu lekárom ako velmi dobré bolo v 33,3 %, dobré v 54,3 % a neuspokojivé 12,4 %. Hodnotenie fyzickej schopnosti pacientom bolo: 18 pacienti (75 %) udávali lepšiu fyzickú schopnosť po liečbe Wobenzymom a iba 25 % (6) pacientov malo rovnakú a nikto neudával jej zhoršenie. Pri hodnotení klinických parametrov sme zistili po 4-mesačnej liečbe pokles rannej stuhnutosti (p < 0,01) a zlepšenie úchopovej sily (p < 0,05), zníženie kľbového indexu a indexu neschopnosti podľa HAQ, avšak bez štatistickej významnosti. Zaznamenali sme pokles FW, koncentrácie CRP a CIK (p < 0,01). Koncentrácie a-2 makroglobulínu a-1 antitrypsínu hemoglobínu a hodnoty amyláz sa nevýznamne menili v priebehu liečby. Naše sledovanie potvrdilo priaznivé ovplyvnenie reumatického procesu Wobenzymom, dobrú znášanlivosť a bezpečnosť liečby u chorých s reumatickými chorobami aj pri ich polyterapii.

Kľúčové slová: Wobenzym - enzymoterapia - reumatoidná artritída - psoriatická artritída.

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE