Systémóvá enzymoterapie v léčbě dětí s recidivujícími respiračními infekcemi

V článku je zhodnocena čtyřletá zkušenost s použitím systémové enzymoterapie při léčbě recidivujících respiračních onemocnění u dětí.  V letech 1997 - 1999 byla sledována účinnost Wobenzymu v léčení recidivujících respiračních infekcí u dětí vybraných z daného pediatrického obvodu a z ordinace alergologie a klinické imunologie. Ve skupině bylo zařazeno celkem 30 dětí ve věku od 3 do 15 let, které trpěly opakovanou nemocností a vyskytovala se u nich odchylka alespoň jednoho ze sledovaných imunitních parametrů (snížení IgA, IgM, IgG, CD3 nebo zvýšení IgE). Jako nejčastější diagnózy se vyskytovaly recidivující bronchitidy (15 dětí), 6 dětí mělo potvrzeno astma bronchiale, 4 děti trpěly recidivujícími laryngitidami. Pochopitelně se vyskytovaly i rinitidy, faryngitidy, angíny a otitidy a 9 dětí ze souboru mělo v kombinaci s výše uvedenými diagnózami atopický ekzém. Děti dostávaly Wobenzym v dávce 1 drg./ 6 kg t. hm./ den rozdělenou do 2 - 3 denních dávek. S užíváním začínaly na podzim a trvalo celkem 6 měsíců. Před zahájením léčby Wobenzymem bylo u dětí provedeno základní laboratorní vyšetření, výtěry z nosu a krku, ORL vyšetření a vyšetření základních parametrů humorální a buněčné imunity.  U opakovaných bronchitid bylo po léčbě Wobenzymem pozorováno snížení počtu recidiv a omezení stavů dušnosti. I u dětí s prokázaným astmatem poklesl počet akutních respiračních infekcí, ubylo počtu i závažnosti stavů dušnosti. U opakovaných laryngitid prakticky ustoupily stavy laryngeální dušnosti, do kterých dříve přecházely všechny banální katary horních cest dýchacích. Pokud k onemocnění došlo, nemělo zdaleka tak dramatický průběh. Aplikace kortikoidů, bez kterých se dříve tyto děti při laryngitidě neobešly, téměř nebyla nutná. U dětí s atopickým ekzémem se zlepšil stav pokožky a toto zlepšení přetrvávalo většinou i v dalších měsících po vysazení Wobenzymu. Před léčbou bylo IgE zvýšeno u 50 % zařazených pacientů a to o 55 - 3 200 % nad horní hranicí normy. Po léčení bylo IgE sníženo u 14 z 15 pacientů (93 %) s primárně zvýšenými hodnotami. Došlo ke snížení o 7 - 83 % původní hodnoty IgE před léčbou. IgA bylo před užíváním Wobenzymu sníženo u 33 % pacientů. Po léčení došlo k úplné normalizaci IgA u 60 % dětí, u 30 % se hodnota zvýšila, ale hranice normy nedosáhla.  Dále byla vyhodnocena dokumentace skupiny pacientů, kteří prodělali léčbu Wobenzymem v letech 1999 - 2001. Bylo vybráno celkem 109 pacientů, kde důvodem léčby byla recidivující onemocnění dýchacích cest. Maximum souboru tvořily děti do 10 let - celkem 74 % (42 % děti do 6 let + 32 % děti od 6 do 10 let), 13 % děti a dospívající od 10 do 18 let a zbylých 13 % byli pacienti starší 18 let. Nejčastěji nalezenou imunologickou odchylkou před zahájením léčby bylo zvýšení IgE u 41% pacientů a snížení IgA u 20% pacientů.  Pacienti užívali většinou Wobenzym, výjimečně Phlogenzym, doba léčby byla nejčastěji 6 měsíců. Děti dostávaly Wobenzym v doporučené dávce po celou dobu užívání, obvyklá dávka pro dospělé byla 3 x 4 - 5 drg. Phlogenzym dostávali dospělí v dávce 3 x 2 tbl. U dětí byl přednostně podáván Phlogenzym při laryngitidách.. Dávka pro děti je l tbl./ 10 kg t.hm./ den.  Poklesl počet i závažnost onemocnění a tím se významně snížila i preskripce antibiotik. Co se týká laboratorních výsledků, i zde bylo po léčbě pozorováno snížení nebo normalizace hodnot IgE u 47% pacientů a úprava snížených hodnot IgA u 64 % pacientů.  Velmi zajímavé jsou výsledky vyšetření ECP (eosinofilní kationický protein), který je markerem atopického zánětu. Před zahájením léčby bylo prokázáno zvýšení u 20 pacientů (20%). Po léčbě bylo ECP sníženo u 18 pacientů. Shrnutí poznatků pro jednotlivé diagnózy: recidivující angíny – děti, které opakovaně trpěly angínami a užívaly antibiotika, dostaly zpočátku antibiotika a Wobenzym. Pokud při recidivách vyšetření nenasvědčovala pro streptokokovou angínu, byl podáván pouze Wobenzym a antipyretika. Průběh angín se postupně zmírňoval, frekvence se snižovala a u řady pacientů dokonce úplně ustaly. Recidivující laryngitidy – systémová enzymoterapie potlačuje laryngeální dušnost a svým imunoregulačním účinkem působí celkové snížení nemocnosti. Častěji byl podáván Phlogenzym v kombinaci se základní léčbou. Atopický ekzém – příznivý efekt Wobenzymu je dán systémovým působením na zánětlivý proces, i když zlepšení stavu pokožky se dostavuje až po 3 měsících léčby při dodržení dietetických a režimových opatření. Zlepšení přetrvává i po vysazení léčby. Astma bronchiale – systémová enzymoterapie je vhodný doplněk základní léčby, omezuje počet horečnatých akutních onemocnění a často umožňuje snížit dávky inhalačních kortikoidů. Lze říci, že systémová enzymoterapie představuje novou terapeutickou modalitu, která pomáhá v léčení dětí s vysokou nemocností.


Podle: VOX PEDIATRIAE 2002,  Roč. 2., č. 9, str. 29 - 30, autor: MUDr. Vokálová I.

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE