Proteolytické enzýmy v liečbe lymfedému

Džupina A.1, Morvay P.3, Džupinova M.2, Miškaninova A.1

1 Interné oddelenie NsP Bardejov,  2 Neštátna imunoalergologická ambulancia, Bardejov, 3 Reimanus, s r o., Prešov

Slovenský Lekár 2000, číslo 9-10, str. 355-360 - ISSN 1335-0234

(17-14-2)


Cieľom štúdie bolo overiť efekt Wobenzymu ako prídatnej medikamentovej liečby k štandardizovanej terapii lymfedému. Klinickým vyšetrením, duplexnou sonografiou, rádionuklidovou lymfoscintigrafiou, CT a NMR bola u 52 pacientiek stanovená diagnóza lymfedému.

Boli rozdelené do troch skupín: 1.- primárny lymfedém dolnej končatiny - 12 pacientiek, 2. - sekundárny lymfedém hornej končatiny po operácii pre karcinóm prsníka - 20 pacientiek, 3. - sekundárny lymfedém dolnej končatiny u pacientov po erysipelase - 20 pacientiek. Ako štandardná terapia lymfedému je uznávaná tzv. komplexná dekongestívna terapia (CDT). Ide o kombináciu manuálnej lymfodrenáže, pneumatickej kompresívnej terapie prístrojom, špeciálneho cvičenia vrátane akvaterapie a bandážovania. Po 4 týždňoch CDT bola polovica pacientov v každej skupine rozdelená do podskupín I.B, II.B, III.B, ktorí okrem CDT dostávali denne 9 tabliet Wobenzymu. Podskupiny pacientov I.A, II.A a III.A pokračovali len v CDT do celkove 10. týždnov. Boli sledované subjektívne ťažkosti pacientov štandardizovaným dotazníkom, merané zmeny objemu končatín, centripetálna frakcia vénového toku, sérové hladiny hepatálnych testov, kreatinínu a  minerálov.

Výsledky: Subjektívne symptómy: I. skupina po 4 týždňoch liečby 42,6 percent,skupina I.B 10,4 percent (p < 0,00043) II. skupina po 4 týždňoch liečby 56,3 percent, skupina II.B 11,2 percent (p < 0,0004) III. skupina po 4 týždňoch liečby 42,5 percent, skupina III.B 5 percent (p < 0,0002) Objem končatín v cm3: I. skupina po 4 týždňoch liečby 10,08 ± 0,35, skupina I.B 9,3 ± 0,3 (p < 0,005) II. skupina po 4 týždňoch liečby 2,9 ± 0,2, skupina II.B 2,3 ± 0,16 (p < 0,004) III. skupina po 4 týždňoch liečby 9,95 ± 0,23, skupina III.B 6,8 ± 0,2 (p < 0,003) Centripetálna frakcia venózneho toku v ml/min: I. skupina po 4 týždňoch liečby 50,1 ± 0,62, skuplna I.B 69,5 ± 0,68 (p <0,005) II. skupina po 4 týždňoch liečby 11,4 ± 0,5, skupina II.B 19,5 ± 0,6 (p < 0,004) III. skupina   po 4 týždňoch liečby 72,2 ± 0,8, skupina III.B 92,3 ± 0,92 (p  < 0,003) Neboli zaznamenané nežiaduce účinky liečby v zmysle zmien v laboratórnych hodnotách hladín kreatinínu, hepatálnych testov alebo minerálov.

Záver: Pridanie Wobenzymu k štandardnej terapii lymfedému vedie k signifíkantnému zlepšeniu subjektívnych a objektívnych parametrov lymfedému. Kľúčové slová: proteolytické enzýmy, Wobenzym, liečba lymfedému

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE