16.3. Systémová enzymoterapie

Jezdinský J.

"Základní a aplikovaná farmakologie", Lincová D., Farghali H. et al., Galén, 2002

(20-11-3)


V kapitole Systémová enzymoterapie, která je součástí monografie „Základní a aplikovaná farmakologie“, je souhrnně popsána tato léčebná metoda.  Vedle základní charakterizace jednotlivých serinových a cysteinových proteináz používaných pro systémovou enzymoterapii je popsána také farmakokinetika a farmakodynamika enzymů a jejich klinické použití. Systémová enzymoterapie (SET) je léčebná metoda používající zpravidla perorální podávání kombinovaných enzymových přípravků obsahujících proteázy živočišného a rostlinného původu s předpokladem, že se tyto enzymy střevní sliznicí resorbují a působí systémově. Přípravky SET obsahují živočišné proteázy trypsin, chymotrypsin a pankreatin, z rostlinných enzymů pak bromelain a papain. Systémová resorpce perorálně podaných proteáz byla prokázána a popsána v literatuře.

Enzymy se po resorpci v krevním oběhu vážou především na a2-makroglobulin. V takto vytvořeném komplexu pronikají do tkání, kde může projevit jejich proteolytická aktivita (štěpení fibrinu, štěpení adhezních molekul na buněčných membránách adherujících buněk a na povrchu endotelu aj.). Komplex proteináz s a2-makroglobulinem je schopen též vázat některé cytokiny (TNF-a) a růstový faktor TGF-b. Tyto komplexy jsou vychytávány makrofágy a hepatocyty a dochází tak k úpravě patologicky zvýšených koncentrací těchto cytokinů u imunologicky podmíněných zánětlivých onemocnění (autoimunitní choroby). Přípravky SET jsou indikovány při léčbě posttraumatických edémů a hematomů a u řady imunopatologických zánětlivých onemocnění. V kombinaci s antibiotiky působí adjuvantně při léčbě infekčních zánětů. Preparáty SET mají též podpůrné terapeutické účinky při léčbě nádorových chorob cytostatiky a radioterapií. Široké spektrum terapeutických indikací je dáno především zásahem proteolytických enzymů do obecných regulačních mechanismů, které se podílejí na patogenezi celé řady různých onemocnění.

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE