MUCOS Pharma CZ

Farmakoekonomické vzťahy a sociálne problémy v bazálnej liečbe rezistentných foriem reumatoidnej artritídy

 1Rovenský J., 2Foltán V., 2Urbánková L., 1Rybár I., 1Orlovská M., 1Gregušková K., 1Mateička F., 1Rovenská E., 1Poprádiová K.

1 Výskumný ústav reumatických chorob, Piešťany¨
2 Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Rheumatologia 1998, Roč. XII, č. 4, str. 161-170.


Súhrn

Cieľ: Cieľom práce bolo zistiť farmakoekonomické vztahy pri rezistentných formách reumatoidnej artritídy (RA) s osobitným zreteľom na ich liečbu metotrexátom (MTX) a cyklosporínom A (CyA).
Metódy: U 680 pacientov s RA liečených samotným MTX a kombináciami MTX s inými bazálnymi liečbami a v skupine pacientov liečených CyA a kombinovanou liečbou CyA+MTX a inými kombináciami sme sledovali socioekonomické vzťahy (ekonomické náklady bazálnej liečby, náklady na laboratórne vyšetrenia počas hospitalizácie a vzťah počtu pacientov a počtu invalidov pri vyčíslení ekonomických strát).
Hlavné výsledky: Liečba závažných foriem RA monoterapiou MTX alebo kombináciou s inými bazálnymi liečbami je stále prvou volbou, pretože je prínosná z farmakoekonomického i sociologického hľadiska. Nie však vždy je schopna potlačiť aktivitu RA. Rezistencia proti MTX by teda mala viesť k lieku druhej voľby, ktorým je CyA. V rokoch 1990—1996 boli náklady na CyA pre 95 pacientov 13 516 000 SK (USD 409 585).
Liečba aktívnych foriem RA pomocou MTX (585 pacientov) v tom istom obdobi bola 345 840 SK (USD 10 480.40). Preto treba hladať alternatívne druhy liečby. V súčasnosti sa liečebne využívajú kombinácie s MTX: MTX a soli zlata (1742,40 SK, USD 52.80), MTX+sulfasalazín (6537,30 SK,USD 198.10), MTX a chlorochínfosfát (1026,30 SK, USD 31.10), MTX+penicilamin (6939,90 Sk, USD 210.30), MTX+chlorochínfosfát+soli zlata (2178,0 SK, USD 66.0), pretože práve kombinácie dokážu znížiť množstvo RA foriem rezistentných proti MTX podávanému samotnému.
Z farmakoekonomického i terapeutického hľadiska by bolo žiaduce zaviesť do liečby CyA nie po zistení neúčinnosti samého MTX, ale až po zistení neúčinnosti uvedených kombinácií. Z týchto poznatkov vyplýva, že sa treba usilovať udržať liečbu uvedenými kombináciami čo najdlhšie a dopľňať ju hydrolytickými enzýmami (Wobenzym 9484,20 SK, USD 287.40), ktoré nielenže zvyšujú účinnosť MTX, ale znižujú aj výskyt vedľajších účinkov MTX. Práve farmakoekonomické kritériá nás nabádajú striktne vyberať pacientov, ktorým sa nasadí CyA.
Z výsledkov vyplynulo, že vysoké finančné náklady na liečbu CyA vyžadujú včasné diagnostikovanie RA a prognostické ohraničenie terapeuticky rezistentných foriem RA. Výhodou je, že v prípade neschopnosti navodiť potlačenie aktivity RA možno použiť kombináciu CyA+MTX, alebo kombináciu s inými bazálnymi liekmi.
Socialny status pacientov s RA z hľadiska straty priemerných príjmov zostáva však naďalej otvorenou otázkou spojenou s rastom životných nákladov v dosledku obmedzení vyvolaných chorobou, ako aj nadmernou stratou finančných zdrojov.

Záver: Farmakoekonomické vzt'ahy pri rezistentných formách RA si vyžadujú zvýšenú pozornosť a naznačujú, ze liečba najmä CyA je síce obvykle účinná, ale na druhej strane finančne velmi nákladná. Preto je tento aspekt potrebné vziať do úvahy a zavádzať terapiu CyA jedine v tých prípadoch, kde predchádzajúca terapia bazálnymi antireumatikami, včítane MTX a jeho kombinácií, zlyhala.

Kľúčové slová: reumatoidna artritída, farmakoekonomika, sociálne vplyvy, bazálna liečba, metotrexát, cyklosporín A.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.