MUCOS Pharma CZ

Účinnost a snášenlivost perorálních hydrolytických enzymů u ankylozující spondylitidy ve srovnání s indomethacinem- kontrolovaná dvojslepá prospektivní klinická studie

Baerwald CH., Willeke A., Lies S., Goebel K-M.

Klinika pro revmatická onemocnění, Bad Endbach, Německo

Journal of Clinical Research 1999, Vol. 2, pp. 17-34 - . ISSN 1369-5207

MU 16 (3-13-1)


Anglický abstrakt


V dvojitě zaslepené studii byla srovnávána účinnost, snášenlivost a bezpečnost kombinovaného enzymového preparátu Mulsal (100 mg pancreatin, 60 mg papain, 45 mg bromelain, 10 mg lipáza, 10 mg amyláza, 24 mg trypsin, 1 mg chymotrypsin) s Indomethacinem při léčbě ankylozující spondylitidy. Dvě skupiny po 20 pacientech byly léčeny po dobu 6 měsíců. Pacienti v enzymové skupině dostávali Mulsal 1. měsíc v dávce 4x8 tablet a od 2. měsíce 4x6 tablet. V kontrolní skupině pacienti dostávali Indomethacin v dávce 2x50 mg. K dosažení zaslepenosti studie bylo verum vždy kombinováno s placebem, takže visuálně byla medikace v obou skupinách totožná. Pacienti byli klinicky vyšetřeni a dotazováni na noční a ranní bolest, klidovou bolest, bolest svalů při pasívní a aktivní ventrální flexi, bolest po cvičení a bolestivost při tlaku. Byly měřeny laboratorní parametry (sedimentace erytrocytů, leukocyty, krevní destičky, erytrocyty, AST, ALT, gGT, alkalická fosfatáza, CK, kreatinin, IgG, CIC), sledovány nežádoucí účinky léčby (typ, výskyt, trvání, intenzita, následky), doprovodné nemoci a medikace. Tato sledování se opakovala po týdnu, po 1, 2, 4 a 6 měsících. Na počátku studie a po dvou měsících byla provedena spirometrie. Na konci studie lékař a pacient hodnotili celkovou účinnost a snášenlivost.
Bylo pozoruhodné, že Indomethacin způsobil výrazné počáteční zlepšení (po týdnu a po měsíci vykazoval lepší léčebný efekt), které se poté zmenšovalo (po dvou měsících vyrovnaný efekt Indomethacinu a enzymů), zatímco kombinace enzymů vykazovala postupné kontinuální zlepšování až do konce léčby s převahou nad Indomethacinem (po 4 a 6 měsících byl enzymový preparát výrazně účinnější). Celkové skóre bolesti se zlepšilo v enzymové skupině z 19,0 na 13,0 (31,6%), ve skupině léčené Indomethacinem z 19,2 na 16,4 (14,6%), i když nejnižší hodnota byla dosažena po měsíci léčby (12,8). Zlepšení spirometrických hodnot bylo výraznější v enzymové skupině. Celkové hodnocení lékařem bylo lepší v enzymové skupině (2,9 vs. 3,2), podobně jako hodnocení pacienty (2,2 vs. 2,6). Laboratorní ukazatele byly v normálním rozmezí.
Tyto výsledky nás opravňují předpokládat, že testované klinické symptomy jsou pozitivně ovlivněny enzymy. Žádný pacient z obou skupin si nestěžoval na vedlejší účinky léčby. Pro minimum nežádoucích účinků je enzymoterapie vhodná pro dlouhodobou léčbu. Jelikož účinek enzymoterapie nastupuje až po určité době, měla by být zvažována kombinace s NSAID v průběhu prvních dvou měsíců léčby.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.