MUCOS Pharma CZ

Zrání dendritických buněk u pacientek s ovariálním karcinomem

Zavadova E., Savary C. A.1, Templin S., Verschraegen C. F.2, Freedman R. S.

Cancer Chemother Pharmacol 2001, Vol.48, pp. 289-296

522 KA (2-12-3)


Cíl: Dendritické buňky (DB) jsou nejvýznamnějšími antigen prezentujícími buňkami imunitního systému. Bylo prokázáno, že DB, definované jako LN-DR+ leukocyty získané z ascitu pacientek s ovariálním nebo peritoneálním karcinomem, mají nízkou zralost. Navíc, p70 interleukin-12 nebyl prokázán v ascitu pacientek s ovariálním karcinomem in vivo. Tato studie zkoumá in vitro účinky působení cytokinů nebo proteolytických enzymů (polyenzymového preparátu) na DB z periferní krve a ascitu pacientek s ovariálním karcinomem.
Metody: Mononukleární leukocyty získané z ascitu 15 pacientek nebo z periferní krve 9 pacientek s epiteliálním karcinomem ovarií byly kultivovány po dobu 5 – 7 dní v tkáňovém médiu obsahujícím buď papain, trypsin a chymotrypsin nebo GM-CSF (faktor stimulující granulocytové a makrofágové kolonie), nebo TNF-a (faktor nekrotizující nádory alfa) a IL-4 (kompletní médium) nebo tkáňové médium samotné.
Výsledky: Fenotypová anylýza DB získaných 5. – 7. den kultivace ukázala, že DB inkubované s cytokiny nebo enzymy exprimovaly vyšší hladiny CD83+, CD40+ a CD80+ než DB inkubované pouze v samotném médiu. Stimulace alogenních T buněk byla prokázána ve směsné lymfocytové reakci (MLR) a vyšší koncentrace IL-12 byly zjištěny u DB kultivovaných v přítomnosti cytokinů nebo enzymů proti DB kultivovaným pouze v tkáňovém médiu.
Závěr: Studie ukázala, že DB získané z břišní dutiny a z periferní krve pacientek s karcinomem ovárií dozrají po inkubaci s polyenzymovým preparátem. Další studie by měly objasnit, zda polyenzymové preparáty napomáhají dozrávání DB také in vivo.

Klíčová slova : dendritické buňky, karcinom ovárií, polyenzymový preparát

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.