MUCOS Pharma CZ

Vliv doplňkové léčby perorálními enzymy na výsledky pooperační léčby pacientek s karcinomem mammy – výsledky epidemiologické multicentrické retrolektivní kohortní studie

Beuth J.1, Ost B., Pakdaman A., Rethfeldt E., Bock P.R.2, Hanisch J., Schneider B.3

1Institute for Scientific Evaluation of Naturopathy, University of Cologne, Köln, Germany
2Ifag Basle, Switzerland
3Institute of Biometrics, Medical University Hannover, Germany

Cancer Chemother Pharmacol 2001, Vol. 47, Suppl: July 2001, S45 - S54

513 KA (3-00-2)-(20-00-2)


Abstrakt

Cíl: Zhodnotit u pacientek s karcinomem mammy vliv pooperační léčby perorálním enzymovým preparátem (OE) doplňujícím antineoplastickou léčbu.
Metody: Projektem této epidemiologické studie byla retrolektivní kohortní analýza s paralelními skupinami. Projekt a vedení studie byly v souladu se současnými standardy prospektivní kontrolované klinické studie. Sledován byl soubor 2339 pacientek s karcinomem mammy, které podstoupily chirurgickou léčbu a radio-, chemo- nebo hormonální terapii v 216 centrech. 1283 pacientek bylo léčeno doplňkově OE, zatímco 1056 nikoli. Pacientky s jiným druhem doplňkové medikace byly vyloučeny a konečná analýza byla provedena s údaji od 649 pacientek, z nichž 239 (37%) bylo doplňkově léčeno OE (pokusná skupina) a 410 (63%) nikoli (kontrolní skupina). Střední doba sledování u pokusné skupiny byla 485 dní a u kontrolní 213 dní. Primárním cílem studie bylo určit, zda doplňková léčba OE může omezit typické projevy a symptomy, které jsou důsledkem nemoci a léčby pacientek s karcinomem mammy (gastrointestinální symptomy, mentální symptomy, dušnost, bolesti hlavy, nádorová bolest, kachexie, kožní poruchy, infekce a vedlejší účinky antineoplastické terapie) . Nerovnováhy příčinných účinků (kovarianty) byly vyrovnány pomocí ”propensity score”. Konečná analýza byla provedena stanovením lineární regrese mezi změnou ve skóre symptomů a v ”propensity score” se všemi údaji, a regresní křivka byla využita k výpočtu změn v symptomech, které by byly očekávány u každé pacientky. Události související s nádorem (recidivy, metastázy a úmrtí) byly hodnoceny podle počtu a doby výskytu. Bezpečnost doplňkové léčby OE byla hodnocena podle počtu a závažnosti nežádoucích účinků, jejich trvání, léčby a následků.
Výsledky: Pro všechny symptomy s výjimkou nádorové bolesti byl vyrovnaný průměr zlepšení symptomů větší v pokusné skupině než v kontrolní skupině. Vyrovnané rozdíly byly statisticky významné pro všechny symptomy s výjimkou nádorové bolesti a infekcí. Výsledky ukazují, že typické projevy a symptomy vyvolané nemocí a léčbou byly u pacientek s doplňkovou terapií OE v průběhu pooperační léčby významně nižší. U 75% pokusné skupiny a 55% kontrolní skupiny lékař nezaznamenal žádné projevy a symptomy. Zřetelný pokles výskytu vedlejších účinků radioterapie a chemoterapie byl dokumentován u 74% pokusné skupiny a u 55% kontrolní skupiny. Analýza doby přežívání, recidiv a metastázování prokázala snížení počtu těchto událostí u pokusné skupiny. Byl zjištěn prospěšný vliv OE na dobu do událostí, přestože střední doba pozorování byla příliš krátká (u těchto pacientek s karcinomem mammy) na definitivní závěry. Bezpečnost byla posuzována u 98% pokusné skupiny a 76% kontrolní skupiny jako ”velmi dobrá” nebo ”dobrá”. V celkovém vzorku 2339 OE léčených pacientek byl výskyt k OE se vztahujících nežádoucích účinků 3.2%. Všechny vedlejší účinky spočívaly v mírných až středních gastrointestinálních symptomech.
Závěr: Doplňková léčba OE u pacientek s karcinomem mammy zlepšuje kvalitu života omezením projevů a symptomů nemoci a vedlejších účinků (adjuvantní) antineoplastické terapie. Tato epidemiologická retrolektivní kohortní analýza poskytuje také důkazy, že pacientky profitují z prodloužení doby do případné recidivy či metastázování a z prodloužení doby přežívání. OE byla všeobecně dobře tolerována.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.