MUCOS Pharma CZ

Vliv doplňkové léčby perorálními enzymy na pacienty s kolorektálním karcinomem – epidemiologická retrolektivní kohortní studie

Popiela T., Kulig J., Hanisch J., Bock P.R.

Cancer Chemother Pharmacol 2001, Vol. 47, Suppl: July 2001, S55

521 KA (3-00-3)-(20-00-2)


Cíl: Zhodnotit působení pooperační léčby perorálním enzymovým preparátem (OE) podávaným doplňkově k antineoplastické léčbě u pacientů se všemi stádii kolorektálního karcinomu.
Metody: Projektem této epidemiologické studie byla retrolektivní kohortní analýza s paralelními skupinami. Projekt a vedení studie byly v souladu s běžnými standardy prospektivní kontrolované klinické studie. Z výběru 1242 pacientů s kolorektálním karcinomem (sledovaných v 213 centrech), 616 dostávalo doplňkovou léčbu OE (182 pouze OE, 405 OE + další léky, 29 nevyhovovalo protokolu) a 626 nedostávalo OE (368 kontrola, 229 jiné léky, 29 nevyhovovalo protokolu). Z 1162 pacientů, kteří podstoupili chirurgický výkon, bylo 526 dále léčeno chemoterapií a 218 radioterapií. Střední doba sledování u OE skupiny byla 9.2 měsíců a u kontrolní skupiny 6.1 měsíců. Primární testovací kritérium účinnosti OE léčby byl multivariační účinek rozměru změn proti výchozímu stavu u příznaků a symptomů vztahujících se k nemoci a léčbě (nevolnost, zvracení, změny chuti k jídlu, bolest žaludku nebo žaludeční potíže, únava, deprese, poruchy paměti a koncentrace, poruchy spánku, závratě, podrážděnost, dušnost v klidu a při aktivitě, bolest hlavy, nádorová bolest, kachexie, kožní poruchy a infekce). U příhod vztahujících se k nádoru byl hodnocen jejich počet a doba do výskytu. Bezpečnost léčby OE byla hodnocena na základě počtu a závažnosti nepříznivých účinků, jejich trvání, léčby a následků.
Výsledky: Byl pozorován významný pokles výskytu příznaků a symptomů souvisejících s nemocí u pacientů léčených doplňkově pouze OE, ale ne u pacientů, kteří dostávali OE k další doplňkové léčbě. Nežádoucí účinky chemo- a radioterapie byly minimalizovány u všech pacientů užívajících OE. Analýza přežívání neprokázala pokles počtu úmrtí v OE skupině. Projevila se však tendence k prodlouženému přežívání, zejména u pacientů ve stádiu nemoci Dukes’D v podskupině, která dostávala OE k jiné doplňkové terapii. Podobné, však méně vyjádřené trendy byly pozorovány u stádií nemoci Dukes’B a Dukes’ C. V OE skupině byly u 21 ze 616 pacientů (3.4%) zaznamenány nežádoucí účinky OE léčby, vesměs mírné až střední gastrointestinální symptomy.
Závěr: Doplňková léčba OE u pacientů s kolorektálním karcinomem zlepšuje kvalitu jejich života tím, že zmírňuje jak příznaky a symptomy nemoci, tak nežádoucí účinky antineoplastické terapie. Tato epidemiologická retrolektivní kohortní analýza poskytuje také důkaz o prospěšnosti OE v podobě prodloužení doby přežívání. OE byla všeobecně dobře tolerována.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.