MUCOS Pharma CZ

Směs trypsinu, chymotrypsinu a papainu snižuje tvorbu metastáz a prodlužuje dobu přežívání u C57Bl6 myší se syngenním melanomem B16

Wald M., Olejár T.*, Šebková V.*, Zadinová M. *, Boubelík M. **, Poučková P. *

Cancer Chemother Pharmacol. 2001, Vol. 47, Suppl. July 2001, S16 - S22

517 KA  (2-14-1)- (20-00-2)


Účelem předkládané studie bylo zjistit účinek směsi proteolytických enzymů (trypsin, chymotrypsin a papain) na metastatický model syngenního melanomu B16 u C57Bl6 myší.
140 zvířatům bylo intrakutánně inokulováno stejné množství melanomových buněk a po 10 dnech byly rostoucí nádory exstirpovány.
Myši byly rozděleny do dvou kontrolních a dvou pokusných skupin. Kontrolní myši dostávaly fyziologický roztok rektálně 2x denně – aplikace byla zahájena 24 hod. po inokulaci buněk melanomu (C1) nebo těsně po exstirpaci primárního tumoru (C2) a pokračovala až do konce experimentu (100 dní
).
“Léčeným” zvířatům byla rektálně podávána směs enzymů (0.2 mg trypsinu, 0.2 mg chymotrypsinu a 0.5 mg papainu – poměr odpovídající složení preparátu Wobe-Mugos E), dvakrát denně – aplikace byla zahájena 24 hod. po inokulaci (E1) nebo po exstirpaci nádoru (E2), a trvala rovněž až do konce pokusu.
Byla hodnocena velikost nádorů při exstirpaci a dále bylo sledováno přežívání myší a metastázování nádoru v průběhu celého experimentu. Průtokovou cytometrií byla vyšetřena exprese adhezních molekul CD44, CD54 a CD106 na nádorových buňkách z plicních metastáz sledovaných skupin základního experimentu (C1, C2, E1 a E2) a navíc u skupin C3 a E3, kde byly melanomové buňky transplantovány do dutiny břišní a zvířata byla léčena stejně jako výše uvedené skupiny C a E
po 7 dní.
Podávání proteolytických enzymů inhibovalo růst primárních nádorů. Nejmenší průměrná velikost tumoru byla ve skupině E1 (statisticky významný rozdíl oproti ostatním skupinám (P< 0,00001), dokonce u 36% jedinců této skupiny tumor po inokulaci nádorových buněk vůbec nenarostl. Průměrná doba přežití (počet dnů) byla delší u zvířat léčených enzymy: E1 72,06 oproti C1 27,25 (P< 0,01), E2 54,92 oproti C2 28,65 (P< 0,01). 46% jedinců skupiny E1 a 30% skupiny E2 přežilo až do konce pokusu (100 dní) oproti zvířatům obou skupin C, která všechna uhynula v průběhu experimentu. Ve skupinách léčených enzymy byl významně nižší počet lokálních recidiv tumorů s metastázami do regionálních uzlin i výskyt vzdálených metastáz byl výrazně omezen. Generalizace tumoru a následná kachexie byly příčinou úhynu 46 % zvířat skupiny E1 a 68 % skupiny E2. Oproti tomu ve skupině C1 a C2 uhynulo na kachexii způsobenou generalizací 100 % a 95 % jedinců. Tomu odpovídá snížení exprese adhezních molekul CD44 a CD54 na nádorových buňkách z ascitu zvířat léčených enzymy (E3). Tyto výsledky ukazují, že podávání směsi trypsinu, chymotrypsinu a papainu potlačuje růst transplantovaného syngenního melanomu B16 a omezuje jeho metastatickou aktivitu.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.