MUCOS Pharma CZ

Problém osteoporózy pri mnohopočetnom myelóme

Sakalová A.1 , Herrmann Z.2, Gažová S., Chabroňová I., Dedík L.3 , Mistrík M., Hrubiško M.

1 Klinika hematológie a transfuziológie FN, Bratislava
2 Clinic. Res., Boehringer, Mannhein, SRN
3 STU, Bratislava

Vnitř. lékařství 1998, Roč. 44, č. 11, str. 649-653


Súhrn

Problém osteoporózy je celosvetovým problémom l'udí vo veku nad 50 rokov. Ked'že toto obdobie je rizkovým aj pre možnosť vzniku mnohopočetného myelómu, alebo iných zhubných procesov je potreibná komplexná diferenciálna diagnostika malígnej a benignej osteoporózy.
Retrospektívnou analýzou 12-ročného súboru 270 liečených chemoterapiou pre mnohopočetný myelóm vyčlenili skupinu 151 chorých, ktorých liečili popri chemoterapii a imunomodulačných liekov (zmes proteolytických enzýmov - Wobe Mugos) bifosfonátmi v priemere 2-3 rokov. Upozorňujú, že v dobe diagnózy zistili osteoporózu ako jediný kostný nález u 24,5 % chorých.
Pri podávaní bifosfonátov (Bonefos, Ibandronát) a chemoterapie počas 3-ročného pozorovania bol stabilný kostný proces v 61,59 %, kostné zmeny vymizli v 11,26 % a progresia osteolýz bola v 27,15 %.
Cieľom práce je zdôraznenie závažnosti správnej diagnostiky kostných zmien, ktoré môžu progredovať aj pri klinicky asymptomatických myelómoch.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.