MUCOS Pharma CZ

Problém diferenciálnej diagnózy a liečby Waldenströmovej makroglobulinémie

 1Sakalová, A., 2Škultéty, J., 3Škultétyová, D., 4Mistrík, M., 4Gažová, S., 4Chabroňová, I.

1Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Bratislava
2I. Chirurgická klinika FN, Bratislava
3Slovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb, Bratislava
4Klinika hematológie a transfuziológie FN, Bratislava

Klinická onkologie 2000, Roč. 13, č.3, str. 79 – 82 - ISSN 0862-495X


Súhrn

Podáva sa prehľad súčasných poznatkov o Waldenströmovej makroglobulinémii ako zriedkavej podskupiny difúznych nehodgkinových lymfómov (imunocytómov). Tento proces sa klinicky prejavuje IgM paraproteinémiou, refrakternou anémiou, slizničnými krvácaniami, lymtadenopatiou, vaskulitídou a hyperviskóznym syndrómom. Podmieňuje ho zhubná proliferácia B lymfocytov intermediárnej zrelosti a lymfoplazmatických buniek so zablokovaním ich apoptózy. Na základe dlhodobého sledovania súboru 44 chorých autori zdôrazňujú, že má v porovnaní s inými lymfómami s nízkym rizikom kratší medián prežitia (55-59 mesiacov) a vysoký výskyt karcinómu. Upozorňujú na správnu diferenciálnu diagnózu (maligné reaktívne IgM paraproteinémie pri karcinómoch, benigné - idiopatické, autoimúnne). V uvedenom súbore sa karcinóm zistil v 15,9% (najmä karcinóm pľúc, žalúdka, čreva).

Kľúčové slová: Waldenströmova makroglobulinémia, lymfoproliferatívny syndróm, IgM paraproteinémie, imunocytóm

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.