MUCOS Pharma CZ

Enzymoterapia a jej význam u pacientov s polycytemia vera

Bucová M., Sakalová A., Holomáňova D., Mišianik J., Mikulecký M., Šteruská M.

Imunologicky ústav LF UK, Bratislava
Klinika hematológie a transfúziológie, Bratislava,
Onkologický ústav sv. Alžběty, Bratislava.
I. interná klinika FN, Bratislava

Alergie 2000, Roč. 2, suppl. 2, str. 52 – 53, abstrakt Im - 3

(19-13-2)


U 70 pacientov s diagnózou polycytemia vera (PV) sme vyšetrovali v sére hladinu ICAM-1, CRP, IL-6, B2- mikroglobulínu, tymidínkinázy (TK), prokalcitonínu (PCT) a neopterínu(Neopt.). Ciel'om práce bolo zistiť, ktorý z vyšetrovaných parametrov najlepšie odráža aktivitu procesu a aký je vplyv enzymoterapie na vyšetrované ukazovatele. Pacientov sme na základe klinického stavu rozdelili do troch skupín: 1. skupina: pacienti v štádiu remisie. 2. skupina: pacienti v stabilnej fáze, 3. skupina: pacienti v progresívnom štádiu ochorenia. Všetky tri skupiny pacientov sme ešte podrozdelili do dvoch podskupín, podl'a toho, či užívali systémovu enzymoterapiu (Wobe-Mugos) alebo nie. Výsledky vyšetrení ukázali koreláciu medzi vysokými hodnotami ICAM-1, CRP a Neopt. v sérach pacientov s PV a aktivitou ochorenia. Zistili sme signifikantny rozdiel v koncentrácii uvedených ukazovatel'ov u pacientov v jednotlivých štádiach ochorenia. Koncentrácie PCT boli u všetkých skupín pacientov v medziach referenčných hodnot. Zaujímavé bolo zistenie výrazného vplyvu systémovej enzymoterapie na vyšetrované parametre u pacientov v progresívnom štádiu ochorenia. Títo pacienti mali v porovnaní s pacientami bez enzymoterapie signifikantne nižšie hladiny ICAM-1, CRP a Neopt..Uvedené hodnoty sa blížili k hodnotám u pacientov v štádiu remisie. Získané výsledky poukazujú na význam a opodstatnenosť dlhodobej systémovej enzymoterapie u pacientov s PV.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.