MUCOS Pharma CZ

Analýza přežívání pacientů s mnohočetným myelomem léčených aditivní terapií orálně podávanými enzymy

Sakalová A. (1); Dedík L. (2); Bock P.R. (3); Hanisch J. (3); Schiess W. (4)

1 Klinika hematologie a transfúzní medicíny, Univerzitní nemocnice, Bratislava, SR
2 Fakulta mechanického inženýrství, Slovenská technická univerzita, Bratislava, SR
3 IFAG Basel, Basel, Switzerland
4 MUCOS Pharma, Geretsried, Germany

The European Cancer Conference, Vídeň 12. 16. září 1999 - abst. č. 7, ECCO 10

599 KA (19-07-2)

British Journal of Haematology 1998: Vol. 102, No. 1, pp. 353, Poster P- 1407- ISSN 0007-1048
ISH-EHA Combined Haematology Congress, July 4-8 1998, Amsterdam, The Netherlands

381 KA (2-07-1)


Předmětem této studie bylo vyhodnocení existujících dat pacientů s mnohočetným myelomem (stádia I-III), léčených různými terapeutickými režimy - pouze chemoterapií (VMCP/MOCCA, VAD) (CH) nebo chemoterapií a doplňkovou léčbou orálně podávanými enzymy (Wobe-Mugosâ E, MUCOS Pharma, Geretsried, Německo) (OE). Data všech pacientů, diagnostikovaných a léčených na Klinice hematologie a transfúzní medicíny v Bratislavě v rozmezí let 1987 až 1997 (CH 99, OE 166 pacientů), byla zpracována retrolektivní kohortní analýzou paralelních skupin. Cílem této analýzy bylo sledovat účinek OE na přežívání pacientů. Primárním parametrem účinnosti pro obě skupiny byl Kaplan-Meierův odhad přežívání a medián doby přežití. Sekundárními parametry byly kvalita odezvy a rychlost odezvy v průběhu prvního roku, trvání první remise a bezpečnost léčby OE. Obě skupiny byly srovnatelné z hlediska demografických dat a specifikace nemoci. Medián doby přežití u skupiny OE se stádiem nemoci III byl 83 měsíců, u skupiny CH 47 měsíců (P logrank = 0,0014). Také pro stádia I-III byla doba přežití delší u pacientů skupiny OE (P logrank = 0,0003). Pro stádium IIIA byl medián doby přežití 88 měsíců, v porovnání se 49 měsíci u skupiny CH (P logrank = 0,0040) a u pacientů s renální nedostatečností (stádium IIIB) 66 proti 37 měsícům (P logrank = 0,1460).

Multivariační Cox regresní analýzy potvrdily tyto výsledky. Rychlosti odezvy ve skupině OE byly vyšší a remise delší. Časná remise a dlouhé trvání první remise jsou důležitým prognostickým faktorem přežívání pacientů. Orálně podávané enzymy byly dobře tolerovány, pouze 3,6% pacientů udávalo mírně až středně závažné gastrointestinální symptomy. Dlouhodobá aditivní terapie orálně podávanými enzymy spolu s optimalizovaným režimem chemoterapie výrazně prodlužuje přežívání pacientů s mnohočetným myelomem. V naší skupině 265 pacientů závisel medián prodloužení přežití na stádiu nemoci a na terapii s/bez OE. Progrese stádia nemoci zvyšuje riziko úmrtnosti 5-6 krát, zatímco OE snižuje odhadnuté riziko úmrtnosti o 50-60%.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.