MUCOS Pharma CZ

Sledování apolipoproteinů v likvoru

Adam P., Nekola P., Tauberová A., Preiningerová J., Tyl D., Zeman D., Sobek O.

Neurologická klinika 1. LF UK, Praha

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 1997; sv. 60, č. 6, str. 304


Apolipoproteiny patří mezi rutinně stanovované parametry v séru, zprávy o jejich stanovení v likvoru byly dosud zcela ojedinělé. U 2760 pacientů byly paralelně v likvoru a v séru pomocí laserové nefelometrie stanovovány apolipoprotieny Apo A-I, Apo A-II a Apo-B. Biologický význam těchto analytů v séru je dobře znám. Apo A-I je hlavním strukturálním apolipoproteinem HDL, je syntetizován v jaterních a střevních buňkách. Váže fosfatidylcholin a sfingomyelin, účastní se tvorby proteinfosfolipidových komplexů. Apo A-II je složkou HDL a VHDL. Zároveň je kofaktorem enzymatické reakce - účastní se esterifikace cholesterolu a zároveň zprostředkovává jeho transport. Apo B je strukturálním apoproteinem pro chylomikra, VLDL a LDL. Rovněž je syntetizován ve střevní a jaterní buňce. Je významný pro transport cholesterolu do buňky interakcí s LDL receptory.

Tyto apolipoproteiny se vyskytují i v normálním likvoru, kde však dosahují pouze nízkých koncentrací. Při přítomnosti lipofagických elementů v cytologickém obrazu byla ve sledovaném souboru koncentrace apolipoproteinů v likvoru zřetelně zvýšena. Jedná se o jevy s vysokou vzájemnou korelací. Je známo, že lipofagické makrofagické elementy obsahují tukové látky, vzniklé metabolickou degradací strukturálních lipidů CNS. Tyto buňky za různých patologických okolností fagocytují nekrotickou tkáň CNS. Je tak zvýšení koncentrací apolipoprotienů při biochemické analýze likvoru přesvědčivou známkou přítomnosti tkáňové destrukce, podobně jako jí je přítomnost lipofágů v obrazu cytologickém. Podkladem jevu je nejspíše vazba tukových metabolitů na transportní bílkovinné proteiny - apoproteiny za vzniku apolipoproteinů. Ty potom zprostředkovávají odsun lipidových metabolitů z CNS a z likvoru.

Jako perspektivní a citlivé ukazatele přítomnosti tkáňové destrukce CNS se ze sledovaných apolipoprotienů jeví Apo A-I a Apo B. Tyto analyty již v současné době naše laboratoř stanovuje jako parametry rutinní. Jako analytické metody je v naší laboratoři používáno laserové nefelometrie.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.