MUCOS Pharma CZ

Systémová enzymoterapie (Wobenzym, Phlogenzym) jako léčba a prevence edémů hlasivek u hlasových profesionálů

Veldová Z.

AUDIOCENTRUM Tv, Praha

XIIIth PACIFIC VOICE CONFERENCE, 9. – 11. listopadu 2000, San Francisco, California, USA


Obtíže způsobené edémy hlasivek jsou u hlasových profesionálů velmi často následkem přetěžování hlasu. V kombinaci s infekcí dýchacích cest mohou hlasového profesionála vyloučit na dlouhou dobu z jeho profesionální aktivity. Tito pacienti ale požadují rychlou a efektivní léčbu, která by jim umožnila časný návrat k jejich práci.
Autorka prezentuje svoje zkušenosti s užíváním systémové enzymoterapie v léčbě edémů hlasivek hlasových profesionálů. V počátku užívala preparát Wobenzym, nyní dává přednost novějšímu preparátu Phlogenzym s menším počtem enzymových složek ve vyšší koncentraci. Sdělení je zaměřeno na porovnání účinnosti preparátu Phlogenzym a klasických protiotokových léků na bázi aescinu v léčbě edémů hlasivek.
Byly vytvořeny dvě skupiny pacientek – hlasových profesionálek ( operní pěvkyně, zpěvačky pop-mucic, herečky). První skupina (skupina E – enzymy – 50 žen) byla léčena Phlogenzymem. Kontrolní skupina (skupina K – 40 žen) dostávala standardní preparáty na bázi aescinu. S ohledem na kontraindikaci aescinu u žen užívajících hormonální antikoncepci nebo hormonální substituční léčbu (zvýšení rizika tromboembolických příhod), byly ženy užívající tyto léky přednostně řazeny do skupiny E. Všechny pacientky byly sledovány 3 týdny. Pro hodnocení účinnosti léčby byla zvolena tato vyšetření: zvětšovací laryngoskopie, percepční hodnocení kvality hlasu podle stupnice UEP (stupeň 0 – 5), maximální doba fonace (MPD), měření hlasového pole, hodnocení schopnosti plné hlasové práce bez omezení.
Nálezy zvětšovací laryngoskopie ukázaly rychlejší ústup edémů ve skupině E. V počátku léčby byla u větší části pacientek v obou skupinách kvalita hlasu podle percepčního hodnocení na stupni 2. Desátý den sledování byla kvalita hlasu hodnocena jako stupeň 0 (normální hlas) u 76 % pacientek skupiny E oproti 20 % pacientek skupiny K. Dvacátý den – v závěru sledování – byla kvalita hlasu stupně 0 shledána u 94 % pacientek skupiny E oproti 52,5 % skupiny K. Normalizace kvality hlasu byla tedy jednoznačně rychlejší u pacientek léčených Phlogenzymem. Prodlužování maximální doby fonace v průběhu léčby bylo souběžné se zlepšováním stupně kvality hlasu v obou skupinách. Frekvenční rozsah hlasu se po léčbě rozšířil v horním pásmu u 50 % všech pacientek, v dolním pásmu u 30 % a u 20 % pacientek zůstal beze změn. Průměrné rozšíření frekvenčního rozsahu hlasu u všech pacientek bylo o 3 půltóny. Trvání neschopnosti plné hlasové práce bylo v obou skupinách vztaženo k době léčby. Desátý den bylo už jen 26 % pacientek skupiny E neschopných plné hlasové práce bez omezení oproti 73 % pacientek skupiny K. Dvacátý den sledování byly všechny pacientky skupiny E schopné plné hlasové práce, zatímco 23 % pacientek skupiny K ještě zůstávalo v léčení. Tato data byla statisticky vyhodnocena. Podle Gehanova-Wilcoxova testu byl na vysoké hladině významnosti (p < 0,001) prokázán rozdíl mezi oběma skupinami pacientek podle časové struktury jejich návratu k plné hlasové práci ve prospěch skupiny E. V souhrnu výsledky ukazují velmi dobrou účinnost preparátu Phlogenzym, který může plnohodnotně nahradit aescinové preparáty v případech, kde jsou kontraindikovány. Navíc ústup klinického nálezu, zlepšení poruchy hlasu a návrat k plné hlasové práci bez omezení byly významně rychlejší u pacientek léčených Phlogenzymem oproti kontrolní skupině.
Lze tedy říci, že systémová enzymoterapie reprezentovaná Phlogenzymem a Wobenzymem se jeví jako vhodná alternativa pro komplexní léčbu edémů hlasivek. Potvrzený protektivní efekt systémové enzymoterapie opravňuje její profylaktické podávání hlasovým profesionálům v rizikovém období (podzim, zima), kdy se kombinuje velká hlasová zátěž a zvýšený výskyt respiračních infekcí.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.