MUCOS Pharma CZ

Phlogenzym, systémová enzymoterapie u septoplastik

 Lukáš, J., Hroboň, M., Kaňa,R.

Otorinolaryngologické oddělení Všeobecné fakultní nemocnice Praha

Choroby hlavy a krku (Head and Neck Diseases), 2000, 1/2000, str. 7-9

(17-00-3)


Souhrn

Autoři předkládají hodnocení prospektivní studie systémové enzymoterapie u septoplastik. Od 1.1. 1999 do 30.6. 1999 provedli autoři 76 septoplastik. Do prospektivní studie bylo zařazeno prvních 20 pacientů s lichým rokem narození (15 mužů a 5 žen) s průměrným věkem 32 let. U všech operovaných pacientů, kteří dostávali Phlogenzym, autoři prokázali snížení pooperačního otoku, které bylo ověřeno jak klinickým, tak i statistickým hodnocením. U žádného pacienta nedošlo k většímu krvácení per-, ani pooperačně a všichni pacienti systémovou enzymoterapii snášeli bez vedlejších nežádoucích účinků.

KIíčová slova: systémová enzymoterapie - septoplastika - pooperační otok - zánět, komplikace

Výtah z textu: 
Otok nosu a přilehlé části obličeje je jedním z limitujících faktorů délky pracovní neschopnosti pacientů po septoplastice. Autoři se proto rozhodli ověřit možnost ovlivnění rozsahu těchto otoků preparátem Phlogenzym. Od 1.1. 1999 do 30.6. 1999 provedli 76 septoplastik. 20 náhodně vybraných pacientů (15 mužů a 5 žen) s průměrným věkem 32 let dostávalo pooperačně preparát Phlogenzym a zbývajících 56 pacientů tvořilo kontrolní skupinu. Podávání Phlogenzymu bylo zahájeno u vybraných pacientů vždy v den přijetí v dávce 0-3-3 tbl. V den operace pacient dostával pouze večerní dávku 0-0-3 a od prvního pooperačního dne pokračoval v denní dávce 2-2-2 tbl. denně po dobu 5 dnů.
Hodnocení pooperačního otoku se provádělo podle předem stanovených kritérií (otok žádný, otok mírný, otok střední, otok velký) 1., 2. a 6. den. Fotodokumentace byla pořizována v den přijetí a pak 2. a 6. pooperační den ve dvou projekcích, předozadní a bočné. Otok se v různé míře vyskytl u všech pacientů kontrolní skupiny (100 %). Větší část pacientů (68 %) měla “otok střední”, u 27 % pacientů byl “otok mírný”. U 5 % operovaných této skupiny byl zaznamenán “otok velký”.Ve skupině léčené Phlogenzymem se pooperační otok vyskytl pouze u 85 % pacientů, oproti skupině kontrolní převažoval výskyt “mírného otoku” (65 %) a jenom 20 % operovaných mělo “otok střední”. 15 % jedinců této skupiny bylo zcela bez otoku, u žádného z pacientů nebyl zjištěn “otok velký”. Při podávání Phlogenzymu autoři nepozorovali u nikoho z nich peroperačně ani pooperačně větší nebo prodloužené krvácení. Febrilní stav v pooperačním období s nutností podávat antibiotika se vyskytl u 11 pacientů (20%) kontrolní skupiny oproti 2 pacientům (10%) skupiny dostávající Phlogenzym.
Statistickým vyhodnocením byl určen průměr závažnosti otoku, který byl významně nižší u pacientů, kteří užívali Phlogenzym (2,78 kontrolní skupiny oproti 1,9 skupiny phlogenzymové).
Podávání preparátu Phlogenzym tedy přispělo ke zlepšení pooperačního průběhu u pacientů po septoplastikách.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.