MUCOS Pharma CZ

Niektoré novšie poznatky o patogenéze diabetickej nefropatie

Šebeková K., Heidland A.

Klinika farmakoterapíe, ÚPKM, Bratislava, Klinika nefrológie, Univerzita Würzburg, SRN

Zdravotnícke noviny SK 1999, č. 21, str. 4


V posledných rokoch sa v industrializovaných krajinách stáva diabetická nefropatia (DN) najčastejšou príčinou chronického zlyhania obličiek. Na náraste poctu pacientov zaradených do dialyzačného programu sa podieľajú najmä pacienti s diabetom II. typu vo veku nad 65 rokov. V príspevku sa autori zaoberajú vývinom a priebehom diabetickej nefropatie a patogenetickými faktormi urýchľujúcimi vývin DN: genetickými, hemodynamickými faktormi a hypertenziou.
Z
metabolických faktorov rozoberajú novšie, najmä experimentálne poznatky o úlohe hyperglykémie, účinkoch produktov pokročiléj glykácie (advanced glycation end-products, AGEs), zvýšenej aktivity polyolovej metabolickej cesty, oxidatívneho stresu, zmenených proteolytických aktivít, rastových faktorov, renín-angiotenzínového systému, endotelínov, proteín kinázy C, ako aj dyslipidémie, proteinúrie a fajčenia. Zdôrazňujú možnú interakciu meta­bolických a hemodynamických fak­torov v patogenéze DN. Zhrnuté nové, najmä experimentálne poznatky o patogenéze DN, môžu potenciálne ,vyústiť do nových efektívnych terapeutických postupov.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.