MUCOS Pharma CZ

Systémová terapie enzymy u nemocných s infarktem myokardu

Sledzevskaja U. K., Šumakov V. A., Bratus V. B., Babij A., Malinovskaja U. Z., Gavrilenko T. U., Terzov A. U.

Žurnal praktičeskogo vrača 1997, č. 3, str. 43 - 44

11 KR


Při infarktu myokardu vznikají změny v imunitním systému organismu. Preparát Wobenzym působí snížení hladiny lipidů a má korigující vliv na imunologické děje.

Preparát Wobenzym byl podáván 2 skupinám pacientů s hyperlipidemií: A (30 pacientů 9 draže po dobu 10 dnů) B (13 pacientů 9 draže po dobu 30 dnů). Pacienti dále užívali beta blokátory, nitráty a aspirin. Sledované parametry byly hladina cholesterolu, triglyceridy, HDL (lipoproteiny vysoké hustoty), LDL (lipoproteiny nízké hustoty) a VLDL (lipoproteiny velmi nízké hustoty), aterogenní koeficient, koncentrace dvojných vazeb, koncentrace dialdehydu kyseliny malonové, aktivita kataláz (jako ukazatele pro- a antioxidační aktivity plazmy). Ukazatele buněčné a humorální imunity – množství monocytů, neutrofilních granulocytů, rozetování, fagocytární aktivita, hladina imunoglobulinů, cirkulujících imunokomplexů, protilátek proti myokardu, monoklonálních protilátek.

Současně bylo provedeno experimentální pozorování alimentární hypercholesterolemie na dvou skupinách králíků. První skupina zvířat byla kontrolní, druhá skupina dostávala denně Wobenzym v dávce 3x vyšší než přepočítané dávky dle hmotnosti pacientů. Během 2, 4, 6 a 8 týdnů byly sledovány tyto parametry: hladina cholesterolu v plazmě, kataláz, dialdehydu kyseliny malonové, aterogenní koeficient, množství monocytů.

U pacientů první skupiny bylo během 10 dnů zjištěno snížení cholesterolu o 12%, lipoproteinů o 16%, u pacientů druhé skupiny bylo během měsíce snížení cholesterolu o 24 a lipoproteinů o 31%. Hladina dialdehydu kys malonové se během 10 dnů prokazatelně nezměnila, během měsíce se snížila.

Tyto výsledky prokazují antiaterogenní působení Wobenzymu , které se projevuje již po 10 dnech a antioxidační působení, které se projevuje při delším užívání preparátu.

U 2/3 pacientů s infarktem myokardu bylo metodou monoklonálních protilátek zjištěno snížení B a T lymfocytů, T helperů a u 1/2 pacientů snížení T supresorů a přirozených zabíječů (natural killer). Během měsíce bylo zjištěno zvýšení aktivity buněčné imunity (zvýšení T helperů na úroveň normy a přirozených zabíječů). U 80% pacientů obou skupin bylo zjištěno zvýšení cirkulujících imunokomplexů.Pod vlivem léčení se množství imunokomplexů snížilo, u pacientů druhé skupiny na 38%. U všech pacientů bylo zjištěno zvýšení titru protilátek proti antigenu myokardu. U 50 % pacientů druhé skupiny se po léčení titr protilátek snížil z 16 na 9.

Experimentem bylo potvrzeno, že Wobenzym působí antiaterogenně a hypolipidemicky. U kontrolní skupiny zvířat bylo zvýšení cholesterolu více než dvojnásobné. Hypolipidemické působení preparátu se sčítalo s antiaterogenním U léčených zvířat byla snížena aktivita oxidativních reakcí a zvýšení antioxidativních fermentů (sledováno na hladině dialdehydu kys. malonové). U léčených zvířat byla zjištěna zvýšená aktivita katalázy.

Účinek Wobenzymu se mohl v značné míře realizovat prostřednictvím snížení funkční aktivity monocytů (sledováno na hladině dialdehydu kyseliny malonové).

Zjištěné výsledky vypovídají o léčebném účinku Wobenzymu u pacientů s infarktem myokardu mechanismem kooperace imunitních dějů a působením antiaterogenním a antioxidantním. Toto působení má vliv na možné riziko reinfarktu. Vliv na imunitu dokazuje snížení protilátek proti myokardu.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.