MUCOS Pharma CZ

Modulace autoimunitní reakce proti antigenům beta buněk pomocí proteáz

Diabetes mellitus I. typu (insulin-dependentní) je výsledkem imunitně zprostředkované destrukce pankreatických beta buněk, které produkují insulin.  U přímých příbuzných pacientů lze rozvoj choroby předpovídat pomocí detekce autoprotilátek proti pankreatickým ostrůvkům.
Ve studii byly testovány tři nezávislé klony T-buněk od dvou nově diagnostikovaných pacientů s diabetem I. typu a od prediabetické osoby 4 roky před klinickou manifestací choroby. 
Proteolytická aktivita různých proteáz a jejich směsí byla testována na molekulách buněčného povrchu pomocí FACS analýzy za použití řady monoklonálních protilátek.  Na povrchu T-buněk byla účinkem všech testovaných proteáz exprese CD3 a CD44 snížena, CD11a byla zvýšena a CD54 a CD 58 zůstala nezměněna. Na B-buňkách byla snížena exprese HLA-DR, CD44, CD54, CD58 a CD80, zatímco exprese CD20, CD40 a CD86 zůstala beze změny. Účinkem proteáz došlo také k výrazné změně fenotypu nezralých dendritických buněk. Inkubace s tepelně inaktivovanými enzymy nezpůsobila žádnou změnu fenotypu. Tyto výsledky naznačují, že účinkem proteáz je ovlivněna exprese TCR a homing-receptorů, stejně jako receptorů pro prezentaci a kostimulaci peptidů buňkami prezentujícími antigen.
Nespecificky indukovaná tvorba interferonu-gama nebyla proteázami ovlivněna, produkce IL-4 se zdvojnásobila a tvorba IL-10 se dvakrát snížila. Naproti tomu autoantigen-specifická tvorba interferonu-gama byla účinkem proteáz zcela inhibována, zatímco odezva IL-4 a IL-10 zůstala beze změny. Tento fakt svědčí o selektivním působení proteáz na autoantigen-specifickou reaktivitu.
Proliferační odezva řady autoreaktivních klonů T-buněk spojených s diabetem I. typu byla inhibována preinkubací buněk prezentujících antigen s proteázami. Protože proliferace autoantigenních T-buněk může být in vitro a in vivo inhibována rozpustnými formami ICAM-1, vznik rozpustných forem adhezních molekul v důsledku proteolytického štěpení proteázami se také může příznivě podílet na imunomodulační funkci enzymové léčby.  Kvalita imunitní aktivace hraje důležitou roli v případě chronické autoimunity. Poměr exprese cytokinů typu Th-1 a Th-2 reguluje aktivitu onemocnění. Th-1 imunita je kromě jiného spojována také s diabetem I. typu. Inkubace s proteázami specificky inhibovala funkci antigen-specifických Th-1 lymfocytů, zatímco cytokiny typu Th-2 zůstaly nezměněny. Podobné výsledky byly získány také v řadě experimentálních studií na zvířatech. Proto byla v Německu zahájena klinická studie na přímých příbuzných pacientů s diabetem I. typu, u kterých je vysoké riziko onemocnění touto chorobou, s cílem testovat imunoterapeutický účinek směsi proteináz. Získané výsledky dávají podklad také pro použití enzymové léčby při sportu, protože potlačení produkce cytokinů Th-1 bez ovlivnění cytokinů typu Th-2 vede k závěru, že tvorbu edému při zranění lze ovlivnit léčbou proteázami.


 

Podle: *Roep B.O., **Van den Engel N.K., *Halteren A.G.S., *Duinkerken G., **Martin S.
(*Oddělení imunohematologie a krevní transfúze, Leidenské univerzitní léčebné centrum, Leiden, Nizozemí
**Německé centrum pro diabetes, Německý výzkumný institut pro diabetes, Heinrich-Heine univerzita, Düsseldorf, SRN)
Diabetologia 2002, 45, pp. 686-692.
536 KA (3-06-3)

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.