MUCOS Pharma CZ

Možnosti systémové enzymoterapie v léčení atopické dermatitidy a psoriázy

Honzíková M.

MUCOS  Pharma s.r.o

Zpravodaj společnosti psoriatiků a atopiků ČR. 2000, č. 3, str. 4 - 9.


V současné době je věnována značná pozornost tzv. “systémové enzymoterapii” a jejímu hlavnímu představiteli preparátu -Wobenzym®. Léky pro systémovou enzymoterapii jsou doporučovány u mnoha diagnóz. Pacienti, kteří se potýkají s psoriázou nebo atopickým ekzémem se tedy ptají - “nemohly by tyto léky pomoci i mně?”
Jak to tedy je s léčebným využitím enzymů?
Proč je jejich indikační škála tak široká?
Mohou pomoci i pacientům s kožními chorobami?
V našem článku se vám pokusíme odpovědět na tyto otázky a ukázat i první zkušenosti s enzymovými léky u atopického ekzému a psoriázy.
Enzymy - látky bílkovinné povahy, jsou přítomné v každém živém organizmu. Umožňují, zrychlují a regulují biochemické reakce, které v těchto organizmech probíhají a podmiňují jejich existenci. Jinak jsou také nazývány biokatalyzátory. Díky enzymům lze v organizmu uskutečnit za jednu vteřinu tisíce chemických reakcí; bez nich by totéž trvalo stovky let. V současné době známe v lidském těle téměř tři tisíce enzymů, ale tento počet není v žádném případě konečný. Každý z těchto enzymů má pouze jediný úkol, hodí se jen k určité látce - jako klíč do zámku, a tuto látku mění zcela určitým způsobem. Souhra jednotlivých reakcí zajišťuje nesmírně složité životní pochody.
Enzymy se mimo jiné podílejí:

• na veškerých procesech látkové přeměny
• na přeměně potravy na stavební součásti, energii a pohyb
• na odstraňování zestárlých a opotřebovaných buněk i na jejich
   náhradě buňkami novými
• na zneškodňovaní odpadních látek metabolizmu
• na nervové činnosti a myšlení
• na obraně těla proti mikrobům i jiným škodlivinám
• na hojení všech druhů zanětů

Terapeutické využití enzymů
Již primitivní národy využívaly k léčení různých ran a vředů dužinu nebo šťávu z ovoce bohatého na enzymy (fíky, papája, ananas) nebo čerstvé části některých orgánů obětních zvířat rovněž s vysokým obsahem enzymů. Enzymů se nezříká ani moderní medicína. Jsou získávány z obdobných zdrojů jako před stoletími, nebo moderními metodami genového inženýrství. Uplatňují se stále v místní léčbě špatně se hojících ran, ale také k rozpouštění koronárních trombů při infarktu nebo krevních embolií do důležitých orgánů nebo jsou podávány jako náhrada při nedostatečné či chybějící produkci trávicích enzymů,jsou také součástí komplexní léčby některých nádorových onemocnění.
V posledních desetiletích se rozvíjí a je stále více využívána nová terapeutická metoda - systémová enzymoterapie. Jejím zakladatelem je rakouský lékař Max Wolf. Zpočátku vycházela z empirických zkušeností, které byly později podpořeny výsledky četných výzkumů, laboratorních experimentů i kontrolovaných klinických studií. Laboratorní i klinický výzkum na poli systémové enzymoterapie stále pokračuje a přináší neustále nové překvapivé výsledky.
Systémová enzymoterapie používá cíleně sestavené směsi rostlinných a živočišných enzymů ve formě tablet. Aby enzymy nebyly v žaludku poškozeny kyselými trávicími šťávami, jsou v tabletách chráněny speciálním obalem. Rozpouštějí se až v příznivém prostředí tenkého střeva, kde také probíhá vstřebání části enzymů při zachování jejich katalytické aktivity a dostávají se do krevního a mízního oběhu..V organizmu se pak uplatňují zejména všude tam, kde probíhá zánět.
Zánět je přirozený způsob obrany těla proti mikrobům, proti chemickým toxickým látkám i při poškození fyzikálními škodlivinami jako nadměrným teplem, chladem, slunečním i ionizujícím zářením . Tělo reaguje zánětlivou reakcí i na poranění, operaci nebo nadměrné přetěžování pohybového aparátu. Zánět neznamená vždy infekci. Hlavním cílem zánětlivé reakce je nejen odstranění původce, jak je tomu u zánětů infekčních, ale také odbourání a odklizení poškozené tkáně a její náhrada tkání novou. A zde všude se může uplatnit systémová enzymoterapie, která zasahuje do základních zánětlivých mechanismů. Nepotlačuje zánět jako klasické protizánětlivé léky, ale "optimalizuje"jeho průběh. Enzymy totiž dokážou štěpit škodlivé látky vznikající při zánětu a napomáhají k jejich odstranění. Urychlují vstřebávání otoků a omezují jejich tvorbu. Upravují prokrvení postižených tkání, jejich zásobení živinami a kyslíkem. Tím vším systémová enzymoterapie omezuje bolest spojenou se zánětem a také podporuje a zrychluje procesy hojení a regenerace. Předchází tak procesu zánětu do chronicity. Příznivě moduluje imunitní mechanizmy a tak zvyšuje odolnost organizmu proti běžným infekcím.
Při léčení bakteriálních zánětů antibiotiky napomáhá současné podáváni enzymových léků průniku antibiotik do tkání. Léčba je tak efektivnější a snižuje se riziko vzniku odolnosti mikroorganizmu proti antibiotiku.
V některých případech mohou být v lidském organizmu porušeny určité regulační mechanizmy a pak jsou obranné reakce našeho imunitního systému nedostatečné, někdy mohou být naopak "přestřelené". Někdy se mohou cílem obranné zánětlivé reakce stát buňky a tkáně vlastního těla. Těmto onemocněním, kdy imunitní buňky a protilátky začnou útočit proti "odcizeným" složkám vlastního těla, říkáme autoimunitní. Dosud přesně nevíme, co může být příčinou různých poruch imunitních reakcí – některé jsou vrozené, někdy je může způsobit prodělání těžké infekce či opakované podávání antibiotik a jiných léků, které mohou ovlivnit imunitní systém (kortikoidy, cytostatika).
Výsledky pokusů a klinických studií z poslední doby ukazují, že léky systémové enzymoterapie mají schopnost ovlivňovat určité imunitní reakce a působit imunoregulačně a tak se mohou příznivě uplatnit v léčení onemocnění, kde fígurují různé poruchy imunity.
To vše tedy vysvětluje, proč je škála onemocnění, kde se mohou enzymové léky uplatnit, tak široká.
Nejčastěji podávaným lékem systémové enzymoterapie je Wobenzym®. Například v Německu se již po řadu let drží na třetím místě žebříčku volně prodejných preparátů. Preparátem nové generace je Phlogenzym®, který obsahuje vybrané enzymy ve vyšší koncentraci a dosahuje tak stejné účinnosti při nižším dávkování. Používá se zejména v léčení akutních zánětů, u posttraumatických a pooperačních stavů. Oba tyto léky si můžeme koupit v lékárně bez předpisu. Jako součást komplexní léčby zhoubných nádorů se používá preparát Wobe-Mugos®.
Kde všude nám tedy mohou enzymové léky pomoci?
Především jsou to nejrůznější zánětlivá onemocnění dýchacích a močových cest, gynekologické záněty, záněty žil, kloubní onemocnění (revmatická i degenerativní). Výborné uplatnění také nacházejí jako součást léčby nejrůznějších poranění a pooperačních stavů. V léčbě některých stavů stačí podávat léky systémové enzymoterapie samostatně, jinde (např. v terapii infekčních zánětů) je vhodné jejich použití současně s antibiotiky. Jinde mohou pomoci jako součást komplexní léčby snížit dávky agresivnějších léků s častými nežádoucími vedlejšími účinky (revmatická onemocnění).
Mohou se léky systémové enzymoterapie uplatnit v léčbě atopické dermatitidy a psoriázy?
Dosud nebyly publikovány výsledky rozsáhlých klinických studií, které by ověřily účinnost této léčebné metody u uvedených onemocnění. Množí se ale příznivé výsledky pilotních studií a pozitivní reference zkušeností lékařů s užíváním systémové enzymoterapie u jednotlivých připadů.
Na vzniku psoriázy i atopické dermatitidy se podílí mnoho faktorů - patří k nim vrozené dispozice, určité odchylky imunitní reakce organizmu a jejich zevní obraz je dán i zánětlivou reakcí probíhající v kůži. Všechny výše uvedené účinky léků systémové enzymoterapie by se tedy mohly v léčbě těchto onemocnění uplatnit.
Jejich nespornou předností je velmi dobrá snášenlivost a minimum vedlejších účinků.
Velmi zajímavé jsou zkušenosti MUDr. I. Vokálové - dětské lékařky, která se také specializuje na alergologii a imunologii. Wobenzym podávala nejprve u skupiny 30 dětí s opakovanými infekcemi dýchacích cest.. V této skupině byly zahrnuty i děti s tzv. dermorespiračním syndromem, kde se recidivující respirační onemocnění kombinují s atopickým ekzémem. V průběhu šestiměsíčního podávání Wobenzymu u všech těchto dětí došlo ke snížení frekvence i závažnosti infekcí dýchacích cest a zároveň se zlepšil i stav pokožky. Zlepšení přetrvávalo i po ukončení léčebné kúry. Má také podchyceno několik dětí s těžší formou atopického ekzému, u kterých byly.před podáváním Wobenzymu prokázány vysoké hladiny IgE protilátek proti určitým potravinám. Léčba Wobenzymem přinesla zlepšení stavu pokožky a měla odezvu i ve výrazném snížení specifických potravinových protilátek IgE.
Zajímavé jsou i zkušenosti z dermatovenerologické kliniky z Petrohradu, kde byla sledována skupina 18 pacientů s atopickou dermatitidou ve věku od 15 do 62 let. Všichni pacienti zahájili léčbu Wobenzymem v době akutního zhoršení ekzému, u několika byl podáván jako jediná léčba, u většiny byl kombinován s tradičně užívanou , bazální léčbou. Wobenzym dostávali celkem 6-8 týdnů. Výsledky léčby byly srovnávány s kontrolní skupinou, kde měli pacienti pouze bazální léčbu. V prvních 3-4 dnech došlo u pacientů léčených Wobenzymem k přechodnému zhoršení svědění. To nejspíše souvisí s možnou aktivací zánětlivého procesu, která se někdy vyskytuje v počátku enzymoterapie. Pak ale následovalo rychlé zlepšení a ústup svědění byl rychlejší než ve skupině kontrolní. Nejlepší výsledky byly u pacientů, kde byl Wobenzym použit jako součást komplexní léčby. Nejrychleji ustoupily známky zánětlivé aktivace a klidové období bylo delší než u pacientů kontrolní skupiny. Většina pacientů pokračovala po ukončení studie v léčbě Wobenzymem na vlastní náklady v udržovací dávce 3 x 2 tbl denně.
Příznivé zkušenosti prezentovali i další autoři z Ruska a Ukrajiny u mnoha dětských pacientů s atopickou dermatitidou. Ti také upozorňují na častý souběžný výskyt patologických nálezů na zažívacím systému u těchto pacientů (záněty slinivky břišní, sliznice žaludku a dvanáctníku, poruchy sekrece zažívacích enzymů spojené s poruchami bakteriálního osídlení a motility zažívacího systému). Při zařazení Wobenzymu do komplexní léčby atopické dermatitidy se paralelně zlepšoval stav pokožky i nálezy na zažívacím systému.
Tito autoři mají dobré zkušenosti s Wobenzymem i v léčení psoriázy u dětí i dospělých. Upozorňují zejména na rychlý ústup prosáknutí pokožky při akutních zánětlivých exacerbacích psoriázy.
O možnosti využití Wobenzymu v léčbě lupénky se zmiňuje i prof. F. Novotný ve svém článku v Čs. dermatologii z roku 1996. Doporučuje jej jako jednu z alternativ v léčení psoriatické artritidy.
Léky systémové enzymoterapie se dostávají do stále širšího povědomí naší lékařské i laické veřejnosti a jejich obliba kontinuálně stoupá. Jejich nespornou předností je dobrý efekt při minimu nežádoucích účinků i při dlouhodobém užívání. První zkušenosti s těmito preparáty v léčení atopiků a psoriatiků se jeví jako velmi slibné, vyžadují však ověření kontrolovanými klinickými studiemi.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.