MUCOS Pharma CZ

Vplyv enzymoterapie a alendronanu sodného na ovariektomované potkanice

Švík K., Rovenská E., Stančíková M., Rovenský J.

Výskumný ústav reumatických chorôb, Piešťany, SR

3. Kongres slovenských a českých osteológov + IOF 2000, Banská Bystrica, 7.-9. sept., poster str. 48 


Ciel'om štúdie bolo zistiť účinok zmesi enzýmov (bromelaín, trypsín, rutín) s rovnakým zložením ako má Phlogenzýmâ (PHL) a trihydrátu alendronanu sodného (ALN) v preventívnej liečbe na zvieracom modeli postmenopauzálnej osteoporózy a možnosť zníženia dávky ALN pri kombinovanej terapii s PHL.
Dospelé samice potkanov kmeňa Sprague Dawley (250 ± 10g) boli bilaterálne ovariektomované (OVX) a simulovane operované (SHAM). Po operáciách sa rozdelili do 6 skupín po 8 zvierat: kontroly SHAM a OVX, OVX potkanice liečené: Phlogenzýmomâ 90 mg/kg (PHL), alendronanom 500 m g/kg (ALN-500), alendronanom 250 m g/kg (ALN-250) a kombináciou (PHL+ALN-250) Počas 9 týždňov sa aplikovali PHL intrarektálne denne a ALN per os 5 dní v týždni. Skrmovala sa štandardná kŕmna zmes vo vypočítaných dávkach podľa dennej potreby potkanov. V štúdii sa sledovali: kostná minerálna denzita (BMD), kostný minerálny obsah (BMC) celého tela a femuru.
BMD i BMC celotelové a v stehnovej kosti u SHAM kontrol, OVX liečených s alendronanom boli preukazne zvýšené v porovnaní so skupinami OVX a PHL. Hodnoty percentuálneho prírastku BMD celého tela boli signifikantne vyššie u všetkých liečených skupín oproti OVX kontrolám. Podobný preventívny účinok mali ALN-250, ALN-500 a PHL+ALN-250 na BMC.
Naše výsledky ukazujú, že samotný PHL znižuje úbytok BMD u potkaníc a v kombinácii s ALN 250 m g/kg má podobný preventívny efekt ako ALN 500 m g/kg.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.