MUCOS Pharma CZ

Proteolytické enzymy bromelain a trypsin snižují počet CD4+ buněk a odezvu interferonu-g v Peyerových placích a slezině endotoxemických balb-c myší

 

Proteolytické enzymy bromelain a trypsin snižují počet CD4+ buněk a odezvu interferonu-g v Peyerových placích a slezině endotoxemických balb/c myší


Imunitní buňky, jsou-li nesprávně či nadměrně aktivovány, mohou indukovat stav nekontrolovaného systémového nebo lokálního zánětu, který vede ke vzniku chronických progresivních onemocnění. Schopnost modulovat aktivaci T-buněk má velký význam, protože tyto buňky přispívají k rozvoji zánětlivých procesů a jejich chronizace.
Cílem studie bylo sledovat účinek perorálně podávaného preparátu systémové enzymoterapie Phlogenzymu (bromelain, trypsin, rutosid) na lymfocyty v Peyerových placích a slezině zdravých a endotoxemických myší a objasnit jak systémovou tak mukózní imunitní odpověď. Peyerovy plaky (PP) hrají důležitou roli v imunitní odpovědi prostřednictvím střevní sliznice i systémové odezvy. Protože střevní imunitní buňky se mohou rovněž vázat na zanícenou tkáň, může modulace lymfocytů v PP poskytnout vhodnou možnost terapie chronického a akutního zánětu.
Samice Balb/c myší byly rozděleny do čtyřech skupin po osmi zvířatech. Phlogenzym (Mucos Pharma, SRN) (PHL) byl resuspendován ve fyziologickém roztoku (0.5 mg/250
ml fyz. roztoku)  a podáván perorálně pomocí sondy. Kontrolní zvířata dostávala sondou 250 ml fyziologického roztoku. Phlogenzym byl podáván každý druhý den po dobu 10 dní. Endotoxemie byla u myší indukována 8. den intraperitoneálním podáním 25 mg LPS z Escherichia coli.
U zdravých myší způsobilo podání PHL významný pokles celkového množství lymfocytů v PP. Tento pokles se odrazil ve všech subpopulacích lymfocytů (CD19+, CD3+, CD4+, CD8+). Poměr CD4/CD8 zůstal nezměněn. Ve slezině zdravých zvířat nedošlo ke změně ani celkového počtu lymfocytů ani jednotlivých subpopulací. PHL neměl vliv na žádný ze sledovaných cytokinů IFN-
g, IL-4, IL-10, TGF-b v PP zdravých zvířat. Ve slezině však podávání PHL vedlo k významnému poklesu hladin mRNA pro IL-4 a IL-10. Hladiny mRNA pro IFN-g a TGF-b zůstaly nezměněny.
U endotoxemických myší vedlo podávání PHL k výraznému poklesu celkových lymfocytů a k poklesu CD19+, CD3+, CD4+ a CD8+ buněk v PP. PHL navíc ovlivnil také procentuální zastoupení populací lymfocytů v PP. Procentuální zastoupení CD19+ bylo významně vyšší v porovnání s kontrolními endotoxemickými zvířaty. To bylo způsobeno poklesem procenta CD3+ buněk. CD4/CD8 poměr zůstal nezměněn. Ve slezině endotoxemických zvířat způsobil PHL významné snížení celkových lymfocytů a CD19+, CD8+, CD3+ a CD4+ buněk. Poměr CD4/CD8 byl u endotoxemických myší léčených PHL snížen v důsledku enormního poklesu populace CD4+ buněk. Léčba PHL významně snížila hladiny mRNA pro IFN-g a IL-10 v PP bez efektu na IL-4 a TGF-b mRNA. PHL způsobil ve slezině endotoxemických zvířat významný pokles hladiny mRNA pro IFN-g.  IL-4, IL-10 a TGF-b zůstaly beze změny.
Phlogenzym způsobil nejenom snížení celkových lymfocytů v PP a slezině, ale vedl také ke specifickému snížení populace CD4+ buněk, které se pravděpodobně podílejí na zánětlivém procesu. Získané výsledky naznačují, že PHL snižuje pro-zánětlivou odpověď u endotoxemických myší převážně cestou snížení IFN-g informace v PP a slezině.


Podle: Manhart N., Akomeah R., Bergmeister H., Spittler A., Ploner M., Roth E.
(aOddělení chirurgického výzkumu, Univerzita ve Vídni, Rakousko
bOddělení biomedicínského výzkumu, Univerzita ve Vídni, Rakousko
cInstitut lékařských výpočetních věd, Oddělení klinické biometrie, Univerzita ve Vídni, Rakousko )
Cellular Immunology 2002, 215, pp. 113-119.  
574 KA (3-07-1)

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.