MUCOS Pharma CZ

Vliv směsi proteináz na růst karcinomu prsu v experimentu

Wald M.,  Olejár*T., Poučková* P., Zadinová* M.

Chirurgické oddělení 2. lékařské fakulty UK, Praha;
*Ústav biofyziky 1. lékařské fakulty UK, Praha, Česká republika

XI. International Congress of Senology, Cancun - Mexico, May 13 – 18, 2000, pp. 211-214

495 KA (2-05-3)


Autoři předkládají výsledky experimentální práce, ukazující významnou redukci růstu lidských buněk karcinomu prsu linie MDA-MB-231 transplantovaných 20 imunodeficientním (nu/nu) myším CD-1. Nádor o velikosti 2 x 2 mm byl podkožně transplantován do pravé slabiny 20 myším. Když dosáhl velikosti 100 – 120 mm3, zvířata byla rozdělena na pokusnou (6) a kontrolní (6) skupinu. V pokusné skupině byla 2x denně podávána směs proteináz (trypsin, chymotrypsin, papain – analogické složení jako u preparátu Wobe-Mugos E). Kontrolní skupina dostávala fyziologický roztok.
Po 30 dnech byly myši usmrceny a nádory vyšetřeny histologicky, imunohistochemicky a byla stanovena exprese adhezních molekul CD44 a CD 54. Ve skupině léčené směsí proteináz objem nádoru dosáhl 30. den po transplantaci polovičních hodnot (48.9%) než u neléčené skupiny zvířat. Byla sledována proliferační aktivita nádorových buněk a hodnocen výskyt onkogenů (Ki-67, c-erb/B2, p53, bcl-2), exprese adhezních molekul na povrchu nádorových buněk a byl porovnán jejich výskyt u léčené a neléčené skupiny.
Autoři zjistili nejen významnou redukci exprese adhezních molekul, ale i redukci exprese onkogenů důležitých pro nádory mléčné žlázy. Experimentální výsledky jsou v souladu s dříve publikovanými výsledky stejných autorů sledujícími maligní kožní melanom (snížená exprese adhezních molekul CD44 a CD54 v léčené skupině) a Lewisův plicní karcinom. Pozitivní terapeutický efekt na transplantovaných nádorech může být vysvětlen škálou farmakologických účinků proteináz (vliv na cytokiny, snížení exprese adhezních molekul, vliv na proteinázami aktivované receptory, zvýšení aktivity makrofágů a NK buněk).
Tyto experimenty ukazují vliv směsi proteináz na redukci proliferační aktivity nádoru a omezení metastatického potenciálu.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.