MUCOS Pharma CZ

Systémová enzymoterapie u diabetické nefropatie - experimentální a první klinické výsledky

*Stauder G., *Wood G., **Paczek L.

* Mucos Pharma, Geretsried, Německo,
** Transplantation Institute, Universita Varšava, Polsko

6th Taormina Course of Nephrology. October 20th - 22th, 2000, pp. 227-232,  Editoriale Bios 2000 

PZ 22 (5-14-3)-(19-11-3)


Český výtah z přednášky

Dnes jsou hlavními cíli prevence i terapie diabetické nefropatie kontrola hladiny glukózy v krvi a krevního tlaku. Ke kontrole krevního tlaku jsou užívány zejména ACE inhibitory. Morfologicky je diabetická nefropatie charakterizována buněčnou hypertrofií, ztluštěním bazálních membrán a akumulací extracelulární hmoty (ECM) v mesangiu a tubulointersticiu. Tyto nálezy jsou připisovány zvýšené syntéze proteinů a inhibici jejich degradace, která má příčinu v omezené proteolytické aktivitě. Hlavním spouštěčem tohoto procesu je nadměrná exprese TGF-b1. V kontrolované studii s diabetickými pacienty léčenými ACE inhibitory, byl zaznamenán pokles hladin TGF-b1 spojený se zpomalením postupu nemoci. Proto by snížení TGF-b1 mělo být jedním z hlavních cílů terapeutického přístupu. Současná terapie nesplňuje tento požadavek uspokojivě. Jsou tedy potřebné nové terapeutické postupy se zaměřením na redukci TGF-b1. Doplňkové podávání orální enzymové terapie by mohlo doplnit současné léčebné postupy požadovaným způsobem.
Bylo zjištěno, že receptor endoteliálních buněk pro AGE (RAGE - receptor pro konečné produkty pokročilé glykace) je trypsin-sensitivní. Proto byla in vitro také zkoumána modulační aktivita této serinové proteázy na tubulárních buňkách.Výrazně zvýšená exprese TGF-b1 stejně jako hypertrofie buněk indukovaná AGE-BSA se normalizovály po inkubaci s trypsinem. Navíc celulární akumulace AGE byla významně snížena. V pokusu na zvířatech byla testována enzymoterapie u potkanů s diabetem vyvolaným streptozotocinem. Intraperitoneálně aplikovaný Phlogenzym (v dávce srovnatelné s terapeutickým dávkováním u člověka) byl schopen snížit zvýšený obsah TGF-b1 v glomerulech. Ve druhé studii na potkanech se streptozotocinovým diabetem, kteří byli jednostranně nefrektomováni, kombinace Phlogenzymu s ACE inhibitorem enalaprilem potlačila glomerulární sklerózu ze 67%, zatímco léčba samotným enalaprilem nebo Phlogenzymem dosáhla pouze 20 – 30 % redukce glomerulární sklerózy. To svědčí jasně pro sumaci účinku obou preparátů. Dva další modely renální fibrózy u potkanů ukázaly prospěšný účinek enzymoterapie na histologický nález, proteinurii a exkreci TGF-b1.
Také v klinických studiích u pacientů s revmatoidní artritidou nebo myelofibrózou byly zvýšené hladiny TGF-b1 sníženy perorální enzymoterapií. Klinická pilotní studie u pacientů s diabetickou nefropatií potvrdila, že enzymoterapie je schopna snížit zvýšené hladiny IL-6 v séru i v moči. Další klinická studie s 24 pacienty s diabetickou nefropatií stadia III a IV probíhala ve 4 centrech v Německu a v Polsku. Byla dvojitě zaslepená, kontrolovaná placebem. Phlogenzym nebo placebo pacienti dostávali při dvojitém zaslepení 16 týdnů. Následně byli všichni pacienti léčeni enzymovým preparátem dalších 24 týdnů. Pacienti dostávali 3 x 2 tbl. Phlogenzymu denně. Sledována byla hladina glukózy v krvi, krevní tlak, a jako hlavní kriterium byla hodnocena redukce proteinurie po 16 týdnech léčby. Na začátku studie byla proteinurie (medián) 0,4 g/den v enzymové skupině a 0,8 g/den ve skupině placebo. Po 16 týdnech byla nezměněna v  enzymové skupině (0,36 g/den), zatímco ve skupině s placebem mírně vzrostla (1,08 g/den, p > 0,05). Albuminurie měla tendenci se snížit v enzymové skupině (z 242,5 mg/den na 200 mg/den), ve skupině s placebem se mírně zvýšila (z 508,0 mg/den na 562,0, p > 0,05) . Clearance kreatininu se nezměnila během 16 týdnů léčby (což ani vzhledem ke krátké době sledování nebylo očekáváno), ale hladiny v séru se mírně snížily v enzymové skupině (1,05 mg/dl na 0,95 mg/ dl) a zůstaly nezměněny ve skupině s placebem (1,2 mg/dl). V obou skupinách bylo zaznamenáno po jednom mírném vedlejším účinku léčby za celých 40 týdnů sledování. Enzymová léčba se tedy ukázala jako bezpečná pro tyto pacienty. Navíc většina enzymy léčených pacientů vykazovala přinejmenším stabilizaci nemoci.


Zdroj:  6th Taormina Course of Nephrology. October 20th - 22th, 2000, pp. 227-232,  Editoriale Bios 2000

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.