MUCOS Pharma CZ

Enterální podávání směsi proteináz inhibuje vznik postradiační pneumonitidy a plicní fibrózy u potkanů

Österreicher J., *Škopek J., *Navrátil L., Knížek J., **Šebková V., Macela A.

Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně, Hradec Králové; *Ústav biofyziky 1. lékařské fakulty UK, Praha; Imunologické oddělení, **Nemocnice sv. Alžběty, Praha, Česká republika

Int. J. Immunotherapy 2000, Vol. XVI., No.3/4, pp. 45-51    

507 KA (4-12-3) (19-06-2)


Potkani kmene Wistar byli ozářeni subletální dávkou na oblast hrudníku. Jedna skupina zvířat dostávala směs proteináz s rutinem (složení analogické preparátu Phlogenzym) (60 mg/kg/den) per rectum každých 12 hodin, počínaje prvním dnem po ozáření až do konce experimentu – 42 týdnů. Jako kontrolní skupina sloužila zvířata, která dostávala stejným způsobem fyziologický roztok. Vyšetření probíhala 8 a 42 týdnů po ozáření. V plicní tkáni zvířat byly měřeny hladiny TGF-β1, 2, a 3, tloušťka alveolárních sept a obsah vazivových vláken. U potkanů léčených enzymy byl v průběhu iniciace zánětlivé fáze (8 týdnů po ozáření) zjištěn výrazně nižší počet neutrofilů v plicní tkáni než u zvířat kontrolní skupiny. Směs proteináz dále inhibovala expresi TGF-β 1 a 2. Na počátku fibrotické fáze (42 týdnů po ozáření) byly u zvířat léčených enzymy naměřeny výrazně menší tloušťka alveolárních sept, nižší exprese TGF-β2 a 3 a nižší obsah vazivových vláken. Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že specifická směs proteináz vykazovala protizánětlivé a protifibrotické účinky.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.