MUCOS Pharma CZ

Systémová enzymoterapie při experimentální arteriosklerose

Dosenko V.E., Zacharova V.P., Byc Y.V.

Národní lékařská univerzita A.A. Bogomolova
Institut  kardiochirurgie AMN Ukrainy, Kyjev

Experimentální kardiologie 2000, č. 5-6, str. 87-94.

Je diskutována etiologie a patogeneze arteriosklerosy (AS),v níž hrají významnou roli modifikované lipoproteiny a poškozená arteriální stěna se změněnými vlastnostmi pojivové tkáně cév. Cílem práce bylo studovat účinek proteolytických preparátů v léčbě a profylaxi AS. Byl sledován elastolytický systém v séru a ve tkáních.
Experiment byl proveden na 22 dospělých králících plemene činčila, u kterých byla modelována AS pomocí zkrmování potravy, obsahující 0,75% cholesterolu po dobu 30 dní. Zvířata byla rozdělena do 3 skupin: I – kontrola – standardní krmná dávka, II – cholesterolová dieta, III – cholesterolová dieta + Phlogenzym v množství odpovídajícím střední terapeutické dávce pro člověka. Po 30 dnech byla zvířata usmrcena pomocí vzdušné embolie. Byla vypreparována aorta, homogenáty cév byly využity k biochemické analýze. Z odebrané krve bylo získáno sérum a určena aktivita elastázy podle hydrolýzy specifického chromogenního substrátu. Byl stanoven obsah celkového cholesterolu. Segmenty aorty byly fixovány ve formalínu a připraveny pro histologické vyšetření. Získané hodnoty byly statisticky zpracovány podle Studentova t-testu.
Při modelování AS bylo zjištěno podstatné narušení v systému elastáza-inhibitory. Byla měřena aktivita elastázy a vyjádřena v mikromolech na 1 g bílkovin (resp.na 1 l séra), obsah a2 makroglobulinu (a2 M) v mg na 1 g bílkovin (g/l séra) a a1 proteinázového inhibitoru v mg na 1 g bílkovin (g/l séra).Byly zjištěny významné změny koeficientu inhibitory/elastáza, přičemž v plasmě došlo k vzestupu a v tkáních k poklesu poměru. Tento poměr je ovlivněn hladinou a2 M. Při srovnání aktivity elastázy v séru se I a II skupina nelišily (15.65 ± 0.64 vs. 15.67 ± 3.67), ale u III skupiny (Phlogenzym) byl zjištěn statisticky významný pokles (7.64 ± 1.08). Hladina a2 M byla u II i III skupiny statisticky významně snížena (1.75 ± 0.16; 1.21 ± 0.23) oproti kontrolní skupině (2.61 ± 0.16). Výsledný koeficient inhibitory/elastáza, který je faktickým ukazatelem elastolytického systému, se tedy u III skupiny (414.9) zvýšil oproti I a II sk (232.6;195.9).
Srovnání aktivity elastázy v homogenátech aorty ukázalo opačný trend : aktivita elastázy I a II skupiny se statisticky nelišily(2.52 ± 0.19 vs. 1.86 ± 0.44), ale u III skupiny (Phlogenzym) byla významně vyšší (5.44 ± 1.15) než u I a II. Hladina a2 M byla opět u II i III skupiny statisticky významně snížena (5.07 ± 1.89; 5.74 ± 1.62) oproti kontrolní skupině (9.72 ± 0.74). Koeficient inhibitory/elastáza se u III skupiny snížil (1.14) oproti I a II sk (4.20; 3,30).
Podaný Phlogenzym prokázal podstatné ovlivnění stavu elastolytického systému králíků, přičemž stupeň narušení se plně nivelizoval. Histopatologické vyšetření odhalilo u II sk. morfologické změny vláknitých struktur aorty s lýzou segmentů, rozvlákněním membrán a narušením architektoniky elastické kostry aorty. Byla pozorována degenerace kolagenních vláken. Nálezy u zvířat léčených Phlogenzymem byly méně výrazné, kolagenní a elastické struktury udržely svoji strukturu i barvící vlastnosti. Komplex proteolytických enzymů zmírnil patologické změny při modelování AS.
Oproti tradičním představám o elastáze coby faktoru degradace bílkovin mimobuněčné hmoty se ukazuje, že elastáza může mít také protektivní vlastnosti a může působit proti rozvoji AS. Elastáza působí proti zmenšení acetylcholinem indukované relaxace a noradrenalinem indukované konstrikce a má vlastnost hypocholesterolového agens. V Japonsku je čištěná pankreatická elastáza (Elaszym) zaregistrovaná jako hypocholesterolový preparát pro profylaxi a léčbu AS. Přispívá ke snížení arteriálního tlaku a zabraňuje stárnutí tkání arteriálních cév. Autoři předpokládají, že výrazný účinek elastázy proti AS není specifický, ale analogický efekt mohou vykonat i jiné proteolytické enzymy podávané per os, neboť aktivují stejné buněčné receptory. Léčba AS pomocí kombinovaných polyenzymových preparátů firmy “Mucos Pharma” mápřednosti oproti monoterapii elastázou.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.