MUCOS Pharma CZ

Sekundární lymfedém po lymfadenektomiích

Wald M.1 Křížová H.2, Prausová J.3 Adámek J.1

1

Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha,
2Klinika nukleární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha
3Onkologické oddělení FN Motol, Praha

Praktický Lékař, 1999, Roč. 79, č. 12 (20.12.99), str. 666-669 - ISSN 0032-6739


Anglický souhrn


Souhrn

V práci jsou shrnuta důležitá data z anatomie a fyziologie lymfatického systému a z etiopatogeneze a patofyziologie vzniku a rozvoje sekundárního lymfedému. Důraz je kladen na diagnostiku časných stádií lymfedému. Zejména v diagnostice latentního lymfedému a v monitorování efektu léčby se může velmi dobře uplatnit dosud ne příliš rozšířená metoda – radionukliová lymfoscintigrafie. Oproti kontrastní lymfografii, která je u většiny lymfedémů kontraindikována, je tato metoda minimálně invazivní. Spočívá v subkutánní aplikaci lidského albuminu značeného 99mTc a detekci postupu a kumulace radiofarmaka v lymfatických cévách a uzlinách pomocí gamakamery. Následně je možné provádět kvantitativní i kvalitativní hodnocení snímků.
Při léčení lymfedému je optimální kombinace fyzikální terapie s farmakoterapií. Ve farmakoterapii je lékem volby systémové podávání směsí proteináz (Wobenzym, Phlogenzym), které mohou zasáhnout na všech stupních patogeneze lymfedému. I v případě již plně vyvinutého lymfedému 3. a 4. stadia jsou schopny výrazně zlepšit trofiku již indurované a sklerotizované tkáně se zřejmým subjektivním efektem pro pacienta.
Také mohou příznivě ovlivnit chronické zánětlivé komplikace, které lymfedém často doprovázejí. Dlouhodobá dispenzarizace pacientek po lymfadenektomiích je nutným předpokladem pro včasný záchyt lymfedému, který se někdy může projevit se značnou latencí po operaci a/nebo ozáření.

Klíčová slova: sekundární lymfedém - lymfadenektomie - farmakoterapie.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.