MUCOS Pharma CZ

Farmakoterapie lymfedému paže po exenteraci axily a radioterapii

Wald M., *Prausová J., Adámek J.

Oddělení chirurgie
*Oddělení onkologie 2. lékařské fakulty UK, Praha, Česká republika

XI. International Congress of Senology, Cancun -(Mexico), May 13 – 18, 2000, pp. 215-218

495 KA (2-06-1)


Práce podává přehled možností farmakoterapie sekundárního lymfedému paže, podmíněného exenterací axily a/nebo radioterapií a jejich vztah k patogeneze lymfedému. V letech 1997 – 1999 autoři vyšetřili a nadále sledují 120 pacientek s lymfedémy. Většinu souboru (80 %) tvoří pacientky po komplexní léčbě pro karcinom prsu. Zbývající pacientky jsou po gynekologických operacích s lymfadenektomiemi nebo po radioterapii pro inoperabilní pánevní tumory. Svoje zkušenosti autoři shrnují takto: Při léčení lymfedému je nutný multidisciplinární přístup a komplexní léčba.Wobenzym považují za lék první volby ve farmakoterapii lymfedému.2 x 3 drg Wobenzymu považují za nejnižší efektivní dávku pro dlouhodobou léčbu.
Terapii starších neléčených sekundárních lymfedémů 2. a vyššího stádia zahajují dávkou 2 x 10 drg. Po dosažení objektivního zlepšení (většinou změknutí edému) pokračují ve fyzikální léčbě s udržovací dávkou 2 x 3 – 5 drg Wobenzymu podle individuální odpovědi každé pacientky.
U latentních forem lymfedému (potvrzených lymfoscintigrafií) podávají Wobenzym 2 x 7 drg 3 – 6 měsíců. Po normalizaci scintigrafie je léčba přerušena a pacientka je dispenzarizována.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.