MUCOS Pharma CZ

Farmakoprofylaxe sekundárního lymfedému paže, vznikajícího po exenteraci axily a radioterapii

Wald M., Adámek J., *Prausová J.

Chirurgické oddělení,
*Onkologické oddělení 2. lékařské fakulty UK, Praha, Česká republika

XI. International Congress of Senology, Cancun -(Mexico), May 13 – 18, 2000, pp. 203-205

495 KA (2-05-1)


Autoři podávali v průběhu roků 1998 – 1999 enzymový preparát Wobe-Mugos (papapin, trypsin, chymotrypsin, thymový extrakt) 60 pacientkám po operacích pro karcinom mléčné žlázy s cílem farmakoprofylaxe sekundárního lymfedému. U všech pacientek se jednalo o I-: II. klinické stadium nádorového onemocnění a podstoupily buď radikální modifikovanou mastektomii nebo konservativní operační výkon vždy doprovázené exenterací axily.
Wobe-Mugos byl podáván od 1. dne po operaci celkem 28 dní. Pacientky jsou dále pravidelně sledovány chirurgem a onkologem. Při vyšetřování je důraz kladen na anamnézu (bolest, únava, pocit napětí v končetině), klinické vyšetření a srovnání s kontralaterální končetinou. V případě pozitivní anamnézy a negativního klinického nálezu je vždy provedena lymfoscintigrafie za účelem odhalení latentního stádia lymfedému. Z 60 sledovaných žen mají pouze 3 (5 %) trvalý, klinicky zřejmý lymfedém, 4 (6,7 %) pacientky měly přechodný lymfedém, který po terapii plně vymizel. Z výše uvedených výsledků vyplývá, že profylaktické pooperační podávání systémové enzymoterapie (Wobe-Mugos) redukovalo klinickou manifestaci lymfedému o 50 % ve srovnání s historickou kontrolní skupinou a literárními daty, která udávají výskyt lymfedému v 15 – 35 % případů.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.